Siilinjärvi » Päätöksen antaminen ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta

16.06.2017 | Päätöksen antaminen ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta

Paalutustyö, Vänrikintie 5, Vuorela

Antopäivämäärä 19.6.2017
 
Asian käsittely 
Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt ilmoituksesta päätöksen 16.6.2017, § 4.
 
Päätös 
Ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain 122 § mukaisen päätöksen Rakennusliike Lapti Oy:n meluilmoituksesta koskien paalutustyötä Vuorelassa osoitteessa Vänrikintie 5. Päätös koskee tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa rakennettavan tontin paalutusta paalutuskoneella arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7-18 ajalla 19.6 – 21.7.2017.
 
Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito 
Päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on 1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutus-alueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 19.7.2017. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeuteen, postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi.
 
Matti Nousiainen
ympäristönsuojelutarkastaja
 
Tämä ilmoitus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 16.6.2017 ja poistettu 20.7.2017.