Siilinjärvi » Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma): Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan kipsin läjitysalueen laajennus

08.01.2018 | Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma): Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan kipsin läjitysalueen laajennus

Yara Suomi Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. YVA-ohjelma koskee Yaran Siilinjärven toimipaikan kipsin läjitysalueen laajennussuunnitelmia ja se on hankkeesta vastaavan yhtiön esittämä suunnitelma hankkeensa eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutusten arvioimisesta. ELY-keskus on asettanut ohjelman yleisesti nähtäville ja pyytää siitä lausuntoja ja mielipiteitä 12.2.2018 mennessä.

Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot:

Yaran Siilinjärven toimipaikassa kipsiä syntyy nykyisellään keskimäärin noin 1,5 milj. tonnia vuodessa. Vuosittain syntyvästä kipsistä suurin osa on vuodesta 1969 lähtien läjitetty kipsin läjitysalueelle, joka sijaitsee tehdasalueen vieressä, kantatien 75 varrella noin kolme kilometriä Siilinjärven kirkonkylältä koilliseen. Läjitysalue on ympäristöluvassa luokiteltu tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi. Nyt alkavassa YVA-menettelyssä tarkasteltavana hankkeena on kipsin läjitysalueen laajennus ja/tai korottaminen. Hankkeessa arvioidaan kolmen eri laajennusvaihtoehdon sekä uuden valuma- ja suotovesien tasausaltaan mahdollisten sijoituspaikkojen ympäristövaikutukset.

Yara Suomi Oy:n mukaan hankkeen tarkoituksena on varmistaa kipsin läjityskapasiteetin riittävyys vähintään vuoden 2030 loppuun saakka. Laajimmassa vaihtoehdossa (VE3) fosforihappotehtaan toiminta voisi kuitenkin jatkua aina vuoteen 2050 asti, vaikka kaivostoiminta alueella loppuisikin jo tätä aiemmin. Läjitysaluehankkeella ei muilta osin muuteta Yaran Siilinjärven kaivoksen tai tehtaiden toimintoja. Siilinjärven kaivoksella on kuitenkin samanaikaisesti meneillään toinen YVA-menettely (ks. www.ymparisto.fi/yaranlouhosjatkumoYVA), jossa tarkastellaan mahdollisuuksia jatkaa myös kaivostoimintaa Siilinjärvellä aina vuoden 2035 loppuun asti.

Nyt alkavassa kipsin läjitysalueen YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:

Vaihtoehto 0 (VE0): Kipsiläjityksen laajennushanketta ei toteuteta. Kipsiläjitys täytetään nykyisen ympäristöluvan mukaisesti korkeustasolle +190 m mpy (metriä merenpinnan yläpuolella). Läjityskapasiteetti loppuu arviolta vuonna 2025.

Vaihtoehto 1 (VE1): Kipsiläjitystä korotetaan tasolle +230 m mpy sekä laajennetaan nykyisen kiertovesialtaan (10-altaan) kohdalle. Valuma- ja suotovesille rakennetaan uusi allas joko läjitysalueen pohjoispuolelle (VE1a) tai länsipuolelle (VE1b). Läjityskapasiteetti riittää noin vuoteen 2035–2040 asti. Edellä mainitut altaiden tarkemmat sijoituspaikat selviävät YVA-ohjelmasta.

Vaihtoehto 2 (VE2): Kipsiläjitystä laajennetaan lounaaseen. Kipsiläjityksen luoteispuolelle valuma- ja suotovesille rakennetaan uusi pieni tasausallas, jonka kautta laajennusalueen vedet saadaan ohjattua olemassa oleviin kiertovesialtaisiin. Uusi tasausallas ei korvaa nykyisiä altaita ja 10-allas jätetään nykyiseen käyttöön. Läjityskorkeus on nykyisen ympäristöluvan mukainen +190 m mpy. Läjityskapasiteetti riittää noin vuoteen 2030–2035 asti.

Vaihtoehto 3 (VE3): Kipsiläjitystä korotetaan tasolle +230 m mpy ja laajennetaan lounaaseen vaihtoehtoa 2 enemmän. Valuma- ja suotovesille rakennetaan uusi pieni tasausallas kipsiläjityksen luoteispuolelle kuten vaihtoehdossa 2. Läjityskapasiteetti riittää noin vuoteen 2045–2050 asti.

YVA-menettelyssä kaikkien vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan koko elinkaaren ajalta (rakentamisen aikana, käytön eli kipsin läjityksen aikana sekä käytön jälkeen).

Asiakirjoihin tutustuminen ja mielipiteiden esittäminen:

Arviointiohjelma on YVA-menettelyn ajan nähtävissä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (os. Kallanranta 11, Kuopio) ja Siilinjärven kunnanvirastossa (os. Kasurilantie 1, Siilinjärvi) virastojen aukioloaikoina. Internetissä arviointiohjelmaan voi tutustua osoitteessa
www.ymparisto.fi/yarankipsilajitysYVA.

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään 12.2.2018 sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio. Mielipiteet toivotaan lähetettäväksi ensisijaisesti sähköpostilla.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen arviointiohjelmasta antama yhteysviranomaisen lausunto tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin viimeistään 14.3.2018.

Yleisötilaisuus ja lisätiedot hankkeesta:

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään Ahmon koulun auditoriossa (Ahmontie 1, 71800 Siilinjärvi) torstaina 18.1.2018 klo 18–20.

Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä antavat Yara Suomi Oy:n puolesta ympäristö- ja laatupäällikkö Leena Huttunen, puh. 050 354 6274, leena.huttunen@yara.com tai tuotantopäällikkö Tuomas Girsén, puh. 050 441 2068, tuomas.girsen@yara.com. YVA-konsultin puolesta projektipäällikkö Antti Lepola, puh. 040 588 7557, antti.lepola@ramboll.fi tai projektikoordinaattori Virve Suoaro, puh. 050 348 2611, virve.suoaro@ramboll.fi. Yhteysviranomaisen puolesta lisätietoja antaa ylitarkastaja Juha Perho, puh. 0295 026 836, juha.perho@ely-keskus.fi.

Kuopiossa 11.1.2018
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus