Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Asemakaavat » Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat

Taivallahti, Nakertaja ja Mäntymäki, korttelit 2205, 2251-2266
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 2250
Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.4.2017 päättänyt kaavatyön vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 13.4. - 12.5.2017.

Alue sijaitsee Pyylammen ja Mäntymäen välisessä maastossa, noin 1,5 kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta luoteeseen. Suunnittelualue rajautuu itäpuolella vt 5:een, länsipuolella Mäntymäen asuinalueeseen, luoteessa Kevättömään, pohjoisessa Taivallahden tilakeskukseen ja Pyylammen asuinalueeseen ja eteläpuolella Harjamäentiehen.
Asemakaavalla suunnitellaan Taivallahteen uusi pien- ja omakotitaloalue, jolle on mahdollista rakentaa myös päiväkoti. Asumiselle mm. liikennemelun vuoksi kelpaamattomat alueet osoitetaan työpaikka-alueiksi ja alueen kaksi omakotirakennuspaikkaa yritysrakennuspaikoiksi. Lujabetoni Oy:n rakennuspaikka määritellään teollisuusalueeksi. Kaavassa osoitetaan kaksi vaihtoehtoista ratkaisua Savon Voima Verkko Oy:n 110 kV:n sekä 2 x 20 kV:n voimalinjojen sijaintipaikaksi, minkä vuoksi kaavasta on ollut esillä kaksi luonnosvaihtoehtoa. (Kaavaluonnosvaihtoehdot A ja B).

Linkit valmisteluaineistoon (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta A merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta B merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta A, A3 tulostus   
Kaavakartta B, A3 tulostus  
Merkinnät ja määräykset, A3 tulostus


Lisätiedot
Erja Soranta, kaavasuunnittelija 044 740 1408
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö 044 740 1410 

Asemanseutu, Viinamäki, korttelit 1135(osa), 1139, 1140(osa), 1142, 1401-1402 ja 1418-1419
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 1142
Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskustassa, rautatieaseman, Asematien, Tarinantien ja Tervarinteentien ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen (kt 75), idässä Siilinpääntiehen ja rautatiehen, etelässä Pappilanrinteseen ja lännessä Kasurilantiehen sekä Asematiehen.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa, määritellään keskeisellä paikalla olevan osittain asemakaavoittamattoman alueen käyttö ja saatetaan suunnittelualueeseen kuuluvat nykyiset asemakaavat ajan tasalle.

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 11.12.2017 §63.

Linkit kaava-aineistoon (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta A3 tulostus 
Merkinnät ja määräykset sivu1 A3 tulostus 
Merkinnät ja määräykset sivu2 A3 tulostus
Kaavaselostus   
   
   
Tausta-aineisto:
Meluselvitys   
Tärinäselvitys

Yhteyshenkilöt: Riikka Leskinen, 044 740 1403 ja
Timo Nenonen, 044 740 1410  


PÄIVÄRINNE, kortteli 4121
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 4151

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.2.2017 päättänyt kaavatyön vireilletulosta.

Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen.
Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan asuntokantaa pääasiassa kerrostaloilla , sekä mahdollistetaan suunnittelualueeseen kuuluvan päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Linkit valmisteluaineistoon (pdf):
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta A3 tulostus
Merkinnät ja määräykset A3 tulostus
Kaavaselostus

Tausta-aineisto
Meluselvitys (2012)
Laitilantien aluevaraussuunnitelma (2012)
Laitilantien aluevaraussuunnitelman tarkistus, liikekortteli 4121 (2013)

Kannanottojen esittäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 3.3. - 3.4.2017.

Lisätiedot
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija 044 740 1403
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö  044 740 1410


Kunnassa on vireillä myös seuraavat asemakaavat, joita jatketaan edellä esitettyjen kiireellisempien asemakaavojen valmistuttua:

Kasurilan asemakaavan ja asemakaavan muutos
Kaava-alue sijaitsee Kasurilan kylällä Kasurilan koulun  ympäristössä. Kaavatyö koskee uuden pientaloalueen osoittamista Viitosen varrelle, koulun ja hiihtokeskuksen alueen järjestelyjä sekä liikennejärjestelyjä suunnittelualueella. Kasurila 3:n kaavaa, suunnittelualueen pohjoisosa, on tehty valmiiksi erillisenä kaavana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 750kt)
Yhteyshenkilöt: Timo Nenonen ja Erja Soranta  

LINKKI NÄHTÄVILLÄ OLEVIIN KAAVOIHIN