Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Yleiskaavat » Vireillä olevat yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

KEHVO-VÄÄNÄLÄNRANNAN RANTAYLEISKAAVA
Kehvo-Väänälänrannan alueella on vireillä rantayleiskaavatyö. Yleiskaava sijoittuu Siilinjärven lounaisosaan Pohjois-Kallaveden sekä alueen sisäjärvien rannoille. Kaavan tarkoituksena on rantarakennuspaikkojen osoittaminen siten, että rakentaminen suorilla rakennusluvilla on mahdollista (MRL 72§).
Tavoitteena on suunnitella alueen maankäyttö mm. luonnonympäristön, kulttuurimaiseman, alkutuotannon ja rakennetun ympäristön tarpeet huomioon ottaen ja yhteensovittaen. Maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta huolehditaan. Alueelle sijoittuu pääasiassa vapaa-ajan asumista, mutta myös pysyvää asumista, jos se sijainnin, liikenneyhteyksien ja palvelujen puolesta on mahdollista. Kaava-alueelle osoitetaan arviolta yli 160 uutta rantarakennuspaikkaa yksityisten maanomistajien maille.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 18.8. - 18.9.2017.  Sitä on myös esitelty yleisötilaisuudessa 5.9.2017. Luonnosvaiheessa saatuun palautteeseen laaditaan vastineet ja kaavatyö etenee ehdotusvaiheeseen loppuvuoden 2017 aikana.


 

Linkit valmisteluaineistoon (pdf):  

Karttalehtijako_A3 

Kaavakarttaluonnos_lehti1 
Kaavakarttaluonnos_lehti2 
Kaavakarttaluonnos_lehti3
Kaavakarttaluonnos_lehti4 
Kaavamääräykset
Yleiskaavaselostus 1.8.2017 

Tausta-aineisto: 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys 10.1.2017
Liito-oravaselvitys 2017 raporttiluonnos
Linnustoselvitys 2017 raporttiluonnos
Kulttuuriympäristöselvitys 1.3.2017 
Kulttuuriympäristöselvityksen karttaliite
Muinaisjäännösselvitys 2017 
Liite1 Isojakokartat ja talot 1700 luku 
Liite2 1700-luvun talot maastokartalla 
Mitoitustaulukko luonnos


Lisätietoja antavat
kaavoituspäällikkö Timo Nenonen p. 044 7401410, yleiskaava-arkkitehti Annaelina Isola p. 044 7401465 sekä kaavanlaatija Timo Leskinen FCG Oy:stä p. 040 5089680.

LINKKI NÄHTÄVILLÄ OLEVIIN KAAVOIHIN 

LINKKI VALMIISIIN YLEISKAAVOIHIN