Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Vaikuttaminen kaavoitukseen

Kaavan laadinnan aikana osallisilla on useita tilaisuuksia olla vuorovaikutuksessa kaavoittajan kanssa. Laadittavasta kaavasta kuulutetaan ja tiedotetaan useita kertoja. Kaavaan liittyvät kuulutukset julkaistaan Uutis-Jousessa ja kunnan verkkosivuilla. Laadittavat kaavat pyritään tuomaan julkisuuteen ensimmäisen kerran kaavoituskatsauksessa, joka laaditaan joka vuosi alkuvuodesta.

Kaavan laadintaan liittyy yleensä kolme vaihetta: vireilletulo-, luonnos- ja ehdotusvaihe. Pienissä asemakaavamuutoksissa vireilletulo- ja luonnosvaihe voi olla yhdistetty, jolloin kaavatyö sisältää vain kaksi vaihetta.

Kaavoituksessa osalliseksi katsotaan jokainen, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista ja etenemisestä sekä osallistua kaavan valmisteluun ja arviointiin. Osallistuminen ja vaikuttaminen on sitä tehokkaampaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa se tapahtuu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suunnitelma laaditaan erikseen jokaisesta kaavoitushankkeesta työtä käynnistettäessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä  koko hankkeen etenemisen ajan, ja siitä voi esittää huomautuksia. Ristiriidat ratkaisee ELY-keskus.

Arvioitavat vaikutukset

Jokaisen kaavan ja kaavanmuutoksen vaikutukset tulee lain mukaan arvioida seuraavien ominaisuuksien osalta:

– Ympäristölliset (luonto ja eläimistö, melu, pintavedet, maaperä)
-Taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntatekniset ja kadunrakentamiskustannukset, talonrakennuskustannukset, palvelujen järjestäminen)
-Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, julkinen liikenne, kevyt liikenne)
-Sosiaaliset (asukkaiden arkielämän laatu, lasten ja nuorten toimimisen paikat sisällä ja ulkona, turvallisuus, viihtyisyys)
-Kulttuuri- ja muut vaikutukset (rakennuskulttuuri, taajamakuva, kulttuuripalvelujen tarjonta)

Kaavoitusyksikön opasvihkonen: Miten vaikutan
Lisätietoa ympäristöministeriön sivuilta: Elinympäristö ja kaavoitus