Takaisin etusivulle

Käyttö- ja jätevesi

Vesilaitos

Talousveden pumpaamo

Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on noin 3 500 kiinteistöä. Käyttövesi, noin  2 600 m3/d otetaan kolmesta pohjavedenottamosta, joista kaksi sijaitsee kirkonkylällä ja yksi Toivala-Vuorela alueella.

Ottamoiden kapasiteetti on yhteensä 5 300 m3/d. Pintavettä vesilaitos ei käytä lainkaan.

Siilinjärvellä raakavetenä käytetyn pohjaveden vallitsevana ominaisuutena on kovuus sekä jossain määrin rauta- ja mangaanipitoisuus. Kovuuden säätö on kahdella ottamolla ja säätö tapahtuu vuorisuolalla aktivoidussa ioninvaihtimessa.

Myös raudan ja mangaanin poisto on kahdella ottamolla ja poisto perustuu veden hapetukseen ja suodatukseen. Raakaveden pH:n säätö tapahtuu lipeäliuoksella yhdellä ottamolla.
Käyttöveden hygieeninen laatu varmistetaan UV-desinfioinnilla.

 

Viemärilaitos

Jäteveden puhdistamo

Viemärilaitokseen liittyneiden kiinteistöjen määrä on n. 3 500. Siilinjärven ja Maaningan jätevedet, noin 3 150 m3/d käsitellään Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolla. Siellä käsitellään myös sako- ja umpikaivolietteet.

Puhdistamo on kolmilinjainen biologis-kemiallinen rinnakkais-saostuslaitos. Käsittelyprosessissa jätevedestä poistetaan lupaehtojen mukaisesti fosfori, biologisesti hajoava aines ja ammoniumtyppi. Käsitellyt jätevedet johdetaan Juurusveteen. Puhdistusprosessissa käytetyt kemikaalit ovat ferrosulfaatti, kalkki ja lietteen käsittelyssä polymeeri. Prosessista tuleva jätevesiliete kuljetetaan jatkokäsittelyyn Kuopion Biotehdas Oy:n biokaasutuslaitokseen.

Siilinjärven vesihuoltolaitos investoi jätevedenpuhdistamon saneeraukseen vuosina 2017 – 2018 noin 4 milj. euroa. Investoinnilla varmistetaan ympäristöluvan tarkistettujen lupaehtojen täyttyminen myös jatkossa.

Yhteystiedot

vesihuoltopäällikkö
Risto Pitkänen
044 740 1523
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi