Takaisin etusivulle

Vapautus liittämisvelvollisuudesta

Vesihuoltolain mukaan pääsääntö on, että kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin, kun kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesijohtoon tai viemäriin, jos  vesihuoltolaitteistot on rakennettu ennen toiminta-alueen hyväksymistä ja a) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, b) jätevesien käsittely täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset tai c) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja jätevesien käsittely täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset.

Vapautusta liittämisvelvollisuudesta haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemus pyydetään tekemään oheisella lomakkeella.

Hakemukseen on liitettävä selvitys tai suunnitelma kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä asemapiirros, josta ilmenee jätevesien käsittelyjärjestelmän sijainti sekä puhdistetun jäteveden purkukohta.

Hakemus liitteineen voidaan lähettää sähköpostilla osoitteella ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi tai postitse Siilinjärven kunta, Ympäristönsuojelu, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Vesihuoltolain mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta viemäriverkostoon on myönnettävä, jos:

  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja
  • kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Vesijohtoverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen edellyttää, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Lisätietoa

ympäristönsuojelupäällikkö
Matti Nousiainen
044 740 1422
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi