Takaisin etusivulle

Kehittämishankkeita

Woodhope Village

Toivalaan luodaan ja suunnitellaan uusi asuin-, yritys- ja vapaa-ajanpalveluiden aluekokonaisuus – hyvinvointikylä. Suunnittelualue sijoittuu Toivalaan Joensuuntien pohjoispuolelle kunnan omistamalle noin 100 ha:n maa-alueelle.

Alueen suunnittelu käynnistyy esiselvityshankkeella, jossa lähtötietoanalyysiin perustuen määritellään hyvinvointikylän alueen maankäytön keskeiset tavoitteet. Näitä ovat alueen kilpailukyky ja elinvoimaisuus, yhdyskuntarakenne, elinympäristön laatu, palvelurakenne, palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuus, alueen liikenteellisen tai logistisen potentiaalin hyödyntäminen/kehittäminen, asumisen monipuoliset vaihtoehdot, matkailun mahdollisuudet, puurakentaminen, digitaalisuus, kaupalliset kärkihankkeet ja vetovoiman synnyttäminen, alustavien energiaratkaisujen luonnostelu, kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen sekä energiatehokkuuden haasteet. Keskeisenä tavoitteena esiselvitystyössä on laatia innovatiivinen maankäyttösuunnitelma siten, että kaavoituksen pohjaksi saadaan realistinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelmakokonaisuus kylän toteuttamisesta aikatauluineen ja investointiohjelmineen.

Toinen tehtäväkokonaisuus liittyy alueelle ensimmäisenä toteutettavaan monitoimirakennukseen, jonka alustava koko on 10000–20000 kem². Esiselvityksessä tehdään puurakenteisesta hallirakennuksesta tarveselvitys tavoitehinta-arvioineen ja laaditaan alustavat luonnokset rakennussuunnittelun pohjaksi yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa.

Pohjois-Savon liitto on tehnyt esiselvityshankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 365 305 euroa, josta kunnan omarahoitusosuus on 64.592 euroa.