Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kunnanhallituksen 19.3.2020 kokouspäätökset ja kunnanjohtajan päätös yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä henkilöstön lomauttamiseksi poikkeusoloista johtuvien muutosten vuoksi

20.3.2020

Kaikki kunnanhallituksen 19.3.2020 päätökset on kunnanhallituksen päätöksellä pantu välittömästi täytäntöön kuntalain 143 § mukaisesti.

Kunnanhallituksen esityslistojen julkaisemisen aikataulu kiireellisissä asioissa

Kunnanhallitus päätti, että kiireellisten kunnanhallituksen kokousten esityslistat jul­kais­taan viimeistään kokouksessa.

Kunnanjohtajan sijaisten määräaikainen lisääminen

Hallintosäännön määräyksen mukaisesti kunnanjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja. Poikkeusolojen ollessa voimassa kunnanhallitus päätti, että on tarkoituksenmukaista lisätä kunnanjohtajan sijaisten määrä 30.9.2020 saakka. Kunnanjohtajan sijaisena toimivat seuraavat viranhaltijat sijaantulojärjestyksessä: 2. tekninen johtaja, 3. sosiaali- ja terveysjohtaja, 4. sivistysjohtaja.

Kunnanjohtajan erityistoimivalta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Vallitsevasta yhteiskunnan tilanteesta johtuen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintosääntöön lisätään häiriö- ja poikkeusolojen erityistoimivallasta määräykset:

Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja tai hänen sijaisenaan toi­mi­va viranhaltija käyttää normaalista toimivallastaan poiketen erityistä pää­tös­val­taa peruspalveluiden turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi.

Erityinen toimivaltuus koskee hallinnonalojen toimintojen yhteensovitusta, ta­lou­del­li­sia resursseja, henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai häi­riö­ti­lan­teen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Erityinen toimivalta tulee käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä poik­keus­olois­sa. Lisäksi se voidaan ottaa käyttöön häiriötilanteissa kunnanhallituksen pää­tök­sel­lä tai kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan johtoryhmässä esittelystä te­ke­mäl­lä päätöksellä. Kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan johtoryhmässä esit­te­lys­tä tekemästä päätöksestä ilmoitetaan kunnanhallitukselle välittömästi pää­tök­sen­teon jälkeen.

Erityisen toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.

Toimivaltuuden käyttö tapahtuu aina kunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen joh­to­ryh­mäs­sä. Erityiseen toimivaltaan liittyvät päätökset tekee kunnanjohtaja tai hä­nen määräämänsä henkilö johtoryhmän jäsenen esittelystä.

Poikkeuksellisten toimivaltuuksien olleessa käytössä kaikki kunnan viestintä ta­pah­tuu häiriötilanteiden johtoryhmän koordinoimana.

Lyhytaikainen rahoitus / nostovaltuudet

Poikkeusolojen ollessa voimassa tulee kunnan maksuvalmius turvata. Kunnanhallitus päätti, että kunkin rahoituslaitoksen luottolimiittiä nostetaan tilapäisesti, 30.9.2020 saakka kaksinkertaisesti eli 36 milj. euroon, mikäli rahoituslaitoksen oma lainanantopolitiikka tämän sallii. Lyhytaikaisen rahoituksen yhteenlaskettu määrä on sama 36 milj. euroa. Toimivalta asiassa on hallintosäännön määräysten mukaisesti talousjohtajalla.

Toimivallan määräaikainen siirto / YT-neuvottelujen käynnistäminen henkilöstön lomauttamiseksi tarvittaessa ja lomauttamisen periaatteet

Kunnanhallitus päätti siirtää toimivaltaansa kunnanjohtajalle yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisessä henkilöstön lomauttamiseksi tarvittaessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti siirtää toimivallan henkilöstön lomauttamisen periaatteista päättämisestä kunnanjohtajalle. Molemmat em. toimivaltasiirtoa koskevat määräykset ovat voimassa 30.9.2020 saakka.

Kunnanhallituksen kokouspöytäkirja on luettavissa seuraavasta linkistä https://bit.ly/2xQd2dX

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen henkilöstön lomauttamiseksi poikkeusoloista johtuvien muutoksien vuoksi

Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen on 20.3.2020 päättänyt, että henkilöstön kanssa aloitetaan työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön lomauttamiseksi. Neuvottelut koskevat niitä henkilöstöryhmiä, joiden tehtäviin poikkeusolot vaikuttavat.

Poikkeusoloista johtuen useita kunnan toimintayksiköitä on suljettu tai toimintaa on supistettu tai toimintatapoja on muutettu. Toimenpiteillä on merkittäviä henkilöstövaikutuksia, koska osassa työyksiköissä työnteko estyy kokonaan. Toisaalta sote-palveluiden tarve lisääntyy, jonne sijoitetaan vapautuvaa henkilöstöä soveltuvin osin. Koko vapautuvalle henkilöstölle ei ole kuitenkaan ole mahdollista osoittaa muita työtehtäviä. Poikkeusolot on lisäksi vaikuttanut kuntalaisten palveluiden käyttöön esim. varhaiskasvatuksessa, jossa lasten määrä on vähentynyt. Koronaviruspandemian kestoa ja vaikutusten mahdollista laajentumista nykyisestä ei voida tietää.

Poikkeusolojen tilannetta on käyty läpi pääluottamusmiesten kanssa 18.3.2020, jolloin tuotiin huoli niiden henkilöstöryhmien toimeentulosta, joiden työnteko on keskeytynyt ja palkanmaksu voidaan lopettaa työsopimuslain määräysten mukaisesti 14 päivän päästä työnteon keskeytyksestä. Seuraava neuvottelu on sovittu käytäväksi 27.3.2020.