Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kehittämishankkeet

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueella on meneillään useita kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on mm. toiminnan ja palveluiden kehittäminen.

Hoiva- ja vanhuspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon virtuaaliset oppimisympäristöt eli SoTeVi on hanke, jossa kehitetään ja testataan virtuaalisia oppimisympäristöjä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja opiskelijoiden perehtymiseen, työhönopastukseen ja oppimisen sekä rekrytoinnin tueksi. Hankkeessa tuotettavien virtuaalisten oppimisympäristöjen on tarkoitus mahdollistaa perehtyminen tai työhönopastus aikaan ja paikkaan sitoutumatta. Virtuaalinen oppimisympäristö sisältää niin perustyöhön kuin laiteperehtymiseen liittyvät materiaalit, kuten kuvauksia eri työvaiheista sekä kertaavaa materiaalia alan ammattilaisille.

Hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon koulutuskuntayhtymä; Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri; Kuopion yliopistollinen sairaala ja Päihdepalvelu Hemma.

Yhdessä työhyvinvointia -kokeiluilla uusia toimintamalleja (Kuopio ja Siilinjärvi). Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuntien käyttöön uusia työhyvinvointia parantavia toimintamalleja sekä levittää kokeilluista malleista saatuja tietoja kuntien välillä, kokeiluun osallistuvien sektoreiden välillä, kokeilun ulkopuolelle jäävien sektoreiden hyödyksi sekä muihinkin kuntiin. hankkeen toimenpiteissä painopiste on arjessa tapahtuvissa kokeiluissa, vertaiskehittämisessä, kokeilujen arvioinnissa sekä valmennuksissa ja työpajoissa.

Arvo & Lahja -hanke on Siilinjärven ja Maaningan 4H-yhdistysten yhteinen, uutta alueellista toimintamallia kehittävä hanke. Hankkeen avulla koulutetaan ja työllistetään nuoria vanhusten viriketoiminnan tuottajina. Nuorille suunnatut yrittäjyys- ja vanhuspalvelukoulutus, sekä laadukkaiden vanhus- ja virkistyspalvelujen toteuttaminen ovat hankkeen avaintehtäviä.

Kotihoidon vertaiskehittäminen -NHG
Kotihoito on osallistunut NHG Benchmarking Oy:n toteuttamaan kotihoidon vertaisarviointiin ja -kehittämiseen kaksi kertaa vuodessa keväästä 2016 lähtien. Vertaiskehittämistä käytetään toiminnan vertaamiseen yksiköiden välillä parhaiden käytäntöjen määrittämiseksi. Arvioinnin perustana on yksiköiden suorituskyvyn vertailu, jolla tarkoitetaan esimerkiksi tuottavuutta, resurssien käyttöä, laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on määritellä mitä pidetään hyvänä tasona ja kuinka parhaat yksiköt toimivat tulosten saavuttamiseksi. Vertaiskehittäminen mahdollistaa toiminnan nykytilan laajan analysoinnin johtamisen tueksi kustannustehokkaalla tavalla. Lisäksi mahdollistuu kehitystavoitteiden toteutumisen seuranta sekä kotihoidon tilastointi- ja raportointikäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja kehittäminen vertaiskehittämiseen osallistuvien kuntien kotihoidon yksiköiden kesken.

Vertaiskehittämiseen ovat osallistuneet Eksote, Espoo, Essote, Hausjärvi, Heinola, Kainuu, Kallio, Karviainen, Loppi, Päijät-Häme, Riihimäki, Selänne, Ylä-Savo ja Siilinjärvi. Nämä alueet sisältävät tiedot 52 kunnan kotihoidosta. Lisäksi Keski-Suomen alueelta on mukana 21 kuntaa, joiden tuloksia on mahdollista verrata vertaiskehittämisessä olevien alueiden tuloksiin

Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven kunnassa -hanke

 

Terveyspalvelut

Voimaa Vanhuuteen -kärkihankeen päätavoitteena  on terveysliikunnan hyvien toimintatapojen käyttöönotto ja soveltaminen järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä kunnissa.

Voimaa vanhuuteen kohderyhmä/hyödynsaajat ovat

  • liian vähän liikkuvat, kotona asuvat, pienituloiset +75 v, joilla on ennakoivia  liikkumiskyvyn ongelmia ja /tai alkava muistisairaus, lievä masennus, kokemus yksinäisyydestä riskejä sisältävä elämäntilanne
  • vertaiset ja vapaaehtoiset toimijat, jotka ovat halukkaita toimimaan liikuntaystävinä, vertaisohjaajina, viestinviejinä

Kärkihankkeen tiimoilta on koulutettu 3 vertaisohjaajaa, jotka ovat aloittaneet taloyhtiöjumppien vetämisen. Palveluohjaajien kanssa työstetään yhteistä toimintamallia, jonka avulla tavoitettaisiin  kohderyhmäläisiä. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi  ja tehostaminen sekä viestinnän ja tiedonkulun parantaminen ovat myös hankkeessa keskeisessä asemassa. Vanhusneuvoston mukaan saaminen työryhmään syksyn tavoite, samoin järjestöjen edustajien.

Ydinasia – Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveypalveluissa.
Ydinasia-hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kielellisen saavutettavuuden osaamista. Kun osaaminen kehittyy, ihmiset ymmärtävät ja tulevat ymmärretyksi palvelujen äärellä paremmin. Hanke toimii Pohjois-Savon alueella, mutta pääasiassa kuitenkin Siilinjärvellä ja Kuopiossa

Hankeaika on 1.2.2021-31.12.2022 ja hankkeen rahoittaja on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahastot. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastot-ohjelma.

Lisätiedot: Siilinjärven hanketyöntekijä Aatu Saali, 044 740 1599, aatu.saali@siilinjarvi.fi