Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Alle 18-vuotiaiden omaishoito

Lasten omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai sairaan lapsen hoitoa ja huolenpitoa kotiympäristössä perheenjäsenen tai muun omaisen avulla. Omaishoidontuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle tarjottavat palvelut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa sekä omaishoitoa tukevat muut palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidontuki

Omaishoidontukea voidaan myöntää, kun henkilön hoidon ja huolenpidon tarve henkilökohtaisissa toiminnoissa on päivittäistä ja toistuvaa, päivittäin toistuvaa ja runsasta tai ympärivuorokautista. Omaishoidon tarvetta lasten ja nuorten kohdalla arvioitaessa hoitajan ja hoidettavan tilanne arvioidaan kokonaisuutena. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu omaishoidettavan alentuneen toimintakyvyn ja hoidontarpeen yksilölliseen arviointiin sekä omaishoitajan voimavarojen ja soveltuvuuden arviointiin. Hoidon tarvetta ja sitovuutta arvioidessa lapsen tai nuoren taitoja verrataan vammattomaan ja terveeseen ikätoveriin.

Omaishoidontukeen sisältyy omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, joka porrastetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta.

Omaishoidontuen hakeminen

Omaishoidontukea haetaan kirjallisella hakemuksella (hakemuslomake alla), joka toimitetaan hakemuksessa mainittuun osoitteeseen. Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten omaishoitoa koskevat hakemukset osoitetaan Siilinjärven kunnassa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden yksikön sosiaaliohjaajalle.

Hakemuksen saavuttua tuen tarpeen arviointi toteutetaan palvelutarpeen arviointina. Tarvittaessa arvioinnin tueksi pyydetään lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.

Yhteystiedot

  • Postiosoite: Siilinjärven kunta, Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, PL 5, 71801 Siilinjärvi
  • Käyntiosoite: Isoharjantie 6, RAK S1, 4.krs
sosiaaliohjaaja
Hanna Väänänen 044 740 1616
palvelusihteeri
Katja Hirvonen
044 740 1609
palvelusihteeri
Elina Heikkinen
044 740 1960
lastensuojelupäällikkö
Katja Rautiainen
044 740 1688

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi. Huomioithan, että arkaluontoista tai salassa pidettävää tietoa emme voi käsitellä suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä.

Omaishoidontukihakemus, lapset 2020

Omaishoidontuen toimintaohje alle 18-vuotiaat 1.1.2021

Omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2022

Lisätietoa omaishoidon tuesta: