Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kodin ulkopuolinen sijoitus

Sijoitus avohuollon tukitoimena

Lapselle voidaan järjestää tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa tai laitoshuoltoa. Avohuollon tukitoimena järjestettävä sijoitus perustuu huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumukseen.

Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena yhdessä vanhempiensa kanssa tai lyhytaikaisesti myös yksin. Lasta ei saa sijoittaa toistuvasti avohuollon tukitoimena ellei lapsen etu välttämättä vaadi uutta lyhytaikaista sijoitusta. Lapsen sijoittamista yksin ei myöskään tule käyttää pitkäaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen tilanteissa, joissa sijoituksella ei voida mahdollistaa lapsen kotiin palaamista. Mikäli lapsi tarvitsee pitkäaikaisesti kodin ulkopuolista hoitoa, on sosiaalityöntekijän selvitettävä huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisen tarve ja edellytykset.  

Kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on välittömässä vaarassa, voidaan hänelle järjestää hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito kiireellisesti sijaishuoltona. Kiireellisen sijoituksen aikana sosiaalihuollosta vastaavan toimielimellä on oikeus päättää lapsen asioista toimenpiteen tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Kiireellisen sijoituksen aikana on lapsen asioista kuitenkin neuvoteltava huoltajien ja vanhempien kanssa sekä pyrittävä muutoinkin hyvään yhteistoimintaan lapsen asioissa.

Osana kiireellisen sijoituksen päätöksentekoa on selvitettävä lapsen, tämän vanhempien/huoltajien sekä muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastanneen henkilön mielipide asiaan. Kiireellisen sijoituksen päätös on voimassa enintään 30 vuorokautta, jona aikana voidaan tehdä päätös kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta, päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta, päätös huostaanotosta tai hakemus huostaanotosta hallinto-oikeudelle. Kiireellisen sijoituksen jatkamisen edellytyksenä on, että jatkopäätös arvioidaan lapsen edun mukaiseksi ja että tarvittavista lastensuojelun toimenpiteistä ei ole mahdollista päättää ilman lisäselvityksiä, joita ei lisäksi ole mahdollista saada 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta.

Huostaanotto

Huostaanotto on lastensuojelun viimesijainen keino turvata lapsen kasvu ja kehitys.  Huostaanottoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Lisäksi huostaanottoon voidaan ryhtyä vain, jos avohuollon tukitoimet eivät ole olleet mahdollisia, sopivia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömäksi. Lisäksi on arvioitava, että sijaishuolto on lapsen edun mukaista.