Takaisin etusivulle

Työterveyshuolto


Työterveyshuollon tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työuran eri vaiheissa, terveellinen ja turvallinen työ ja työympäristö sekä hyvin toimiva työyhteisö.

Työnantaja on lakisääteisesti velvollinen kustannuksellaan järjestämään työterveyshuoltopalveluja työntekijöilleen. Yrittäjä voi halutessaan järjestää itselleen ennalta ehkäisevän työterveyshuollon, mutta laki ei velvoita häntä siihen.

Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto järjestetään ja toteutetaan niin laajasti kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki työntekijät työsuhteen pituudesta, työpaikan koosta, sijainnista tai toimialasta riippumatta.

Työterveyshuolto selvittää, seuraa ja arvioi työn ja työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta toistuvin työoloselvityksin, joka sisältää työpaikkakäynnin ja työolohaastattelun sekä muilla työterveyshuollon menetelmillä. Näiden tietojen perusteella työterveyshenkilöstö tekee johtopäätöksiä ja ehdottaa toimenpiteitä ja parannuksia työoloihin.

Asiakkaan terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä seurataan ja arvioidaan työstä ja asiakkaan ominaisuuksista riippuen terveystarkastuksilla 1-5 vuoden välein, tarvittaessa useammin.

Terveystarkastuksen tavoitteena on

1) työperäisten sairauksien oireiden tunnistaminen ja ryhtyminen tarvittaviin toimiin niiden ehkäisemiseksi

2) terveyden ja työ- ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuranta

3) tietojen hankkiminen työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta

4) tietojen antaminen työhön liittyvistä terveysvaaroista ja -haitoista sekä ohjaus terveellisiin ja turvallisiin työtapoihin ja henkilökohtaisten suojainten käyttöön

5) mahdollisimman varhainen tarpeellisen hoidon ja kuntoutustarpeen selvittäminen sekä hoitoon ja kuntoutukseen ohjaaminen.

Työterveyshuoltoon kuuluvat myös vajaakuntoisen asiakkaan työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen, kuntoutusta koskeva neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen sekä osallistuminen työturvallisuuslaissa tarkoitetun ensiavun järjestämiseen työpaikoilla.

Työnantaja voi halutessaan järjestää ennalta ehkäisevän työterveyshuollon yhteydessä kustannuksellaan työntekijöilleen myös sairaanhoitoa ja muuta terveydenhuoltoa. Samoin yrittäjillä on oikeus saada itselleen sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut osana työterveyshuoltoa.

Sairaanhoidon tavoitteena on työkyvyn ylläpito ja työkyvyttömyyden ehkäisy. Työnantajan työntekijöilleen ja yrittäjien itselleen järjestämiä ennalta ehkäisevän työterveyshuollon palveluja ja yleislääkäritasoista sairaanhoitoa sekä muita terveydenhuoltopalveluja yhdessä kutsutaan kokonaisvaltaiseksi työterveyshuolloksi.

Työterveyshuollon hinnasto

Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen

Työterveyshuollon kustannusten korvaamisen tavoitteena on tukea työterveyshuollon toteutumista työpaikoilla. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta, koska työnantaja kustantaa sen heille.

Työnantajalla on oikeus saada korvausta työntekijöilleen järjestämästä ennalta ehkäisevän työterveyshuollon sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhoidon kustannuksista. Samoin yrittäjällä on oikeus saada korvausta itselleen järjestämistä työterveyshuoltopalveluista.

Kela vahvistaa vuosittain työterveyshuollon korvausten laskennalliset enimmäismäärät. Työnantajalle ja yrittäjälle työterveyshuollon korvausten jälkeiset kustannukset ovat verovähennyskelpoisia.

Linkki Kelan www-sivuille

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto

Työterveyshuoltoon voi liittyä Myel-vakuutettu, joka on täyttänyt 18 vuotta ja joustavan eläkkeelle siirtymisen myötä maatalousyrittäjä voi olla työterveyshuollon asiakkaana 68-vuotiaaksi asti. Työterveyshuoltoon liittyminen on maatalousyrittäjälle vapaaehtoista. Jos yrittäjällä on työntekijä, hän on velvollinen järjestämään työterveyshuollon työntekijälleen.

Työterveyslaitoksen Kuopion aluetoimipisteessä toimii Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky), joka mm.

· tutkii ja kehittää maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa

· julkaisee ajankohtaista tietoa ja kouluttaa

· tukee työterveyshuoltoja

Linkki Työterveyslaitoksen www-sivuille