Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Husonlammen alueen haitta-ainepitoisuuksilla ei merkittävää riskiä nykykäytössä

5.12.2019

Siilinjärvellä sijaitsevan Husonlammen itäpuolella tutkittiin entisen maa-aineksen ottoalueen maaperää ja pohjavettä sekä Husonlammen pintavettä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Siilinjärven kunnan yhteistyöhankkeena syyskuussa 2019. Alue on toiminut maa-aineksen ottoalueena 1960-luvulla, minkä jälkeen sitä on käytetty luvattomana jätteiden sijoitusalueena. Alue on paikoin roskaantunutta.

Tarkoituksena oli selvittää alueesta aiheutuvia ympäristöriskejä sekä arvioida alueen mahdollista puhdistustarvetta. Selvitys tehtiin osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Tutkimuksen toteutuksesta ja suunnittelusta vastasi Sitowise Oy.

Tutkimusalue on vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (Harjamäki-Kasurila). Tutkimusalueella on myös virkistyskäyttöä, ja alueen rantaa käytetään epävirallisena uimarantana. Tutkimuksissa otettiin maaperänäytteitä kaivinkoneella kaivetuista koekuopista. Näytteistä selvitettiin haitta-aineiden (mm. raskasmetallit ja öljyhiilivedyt) esiintymistä alueella. Näytteenoton yhteydessä arvioitiin jätteen laatua ja esiintymistä alueella. Lisäksi otettiin vesinäytteet alueella olevasta pohjavesiputkesta, lapiokuoppaan suotautuneesta vedestä ja Husonlammesta. Vesinäytteistä analysoitiin samat haitta-aineet kuin maaperänäytteistä.

Jätetäyttöä havaittiin alueen koillisosassa (n. 200 m2 alueella) ja roskaantumista myös alueen lounaisosassa useilla alueilla (yht. n. 2000 m2). Jätetäytössä oli kotitalousjätettä, muovia, metallia, kumia, tiiltä ja puuta. Jätetäyttö sijaitsee noin 0,5–2 m syvyydessä ja pohjavesikerroksen yläpuolella. Analyysin perusteella jäte vastasi ominaisuuksiltaan pysyvää jätettä, josta ei aiheudu päästöjä ympäristöön.

Jätetäyttöalueella kohteen koillisosassa sekä yhdellä roskaantuneella alueella kohteen kaakkoisosassa todettiin kohonneita raskasmetalli- ja öljyhiilivetypitoisuuksia. Vesinäytteissä todettiin satunnaisia kohonneita raskasmetallipitoisuuksia, joiden katsotaan selittyvän alueen luontaisilla taustapitoisuuksilla. Husonlammen vedessä todettiin lisäksi lievästi kohonnut pitoisuus PAH-yhdistettä, joka voi olla peräisin esimerkiksi jätteiden poltosta.

Tutkimustulosten pohjalta laaditun riskinarvioinnin perusteella alueen haitta-ainepitoisuuksista ei arvioida aiheutuvan merkittävää kulkeutumis-, altistumis- tai ekologista riskiä alueen nykyisessä käytössä. Tutkimuksista laadittu raportti on toimitettu Pohjois-Savon ELY-keskukselle, joka antaa myöhemmin lausunnon tutkimuksista, tutkimusten johtopäätöksistä ja mahdollisista jatkotoimenpidetarpeista. Siilinjärven kunnalla on kiinnostusta tehdä alueella vielä lisätutkimuksia, koska alue on kunnan vedenhankinnan kannalta keskeisellä  pohjavesialueella.

Lisätietoja
Maija Manninen, Sitowise Oy (tutkimusten toteuttaja),
puh. 050 326 8531, maija.manninen@sitowise.com
Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus (tutkimusten tilaaja),
puh. 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi
Matti Nousiainen, Siilinjärven kunta (ympäristönsuojelu),
puh. 044 740 1422, matti.nousiainen@siilinjarvi.fi