Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

KASURILA 4
Asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotusvaihe
Kaavatunnus 749 5601

Kaava-alueen sijainti:
Alue sijoittuu Kasurilan koulun ympäristöön, Viitosen varrelle, noin neljän kilometrin päähän keskustasta Kuopioon päin.

Kaavan keskeinen sisältö:
Asemakaavalla muodostetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen liittyvä uusi asuinpientaloalue Viitosen varrelle. Kaavamuutoksella tarkastellaan Kasurilan koulun ja sen lähiympäristön maankäytön tilanne. Kaavatyössä pyritään myös parantamaan alueen kevyen liikenteen väylien turvallisuutta.

Muistutusten esittäminen
Kaavan ehdotusaineisto on ollut nähtävillä 31.3. – 2.5.2023, jona aikana siitä on voinut antaa lausuntoja ja muistutuksia.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Rakentamistapaohje

Meluselvitys ja liikenne
Meluselvitys 9.9.2022
Aluevaraussuunnitelmakartta Viitonen mt559

Muinaisjäännös selvitykset:
Kasurila muinaisjäännös kartoitus 2015
Vilhola muinaisjäännös kartoitus 2015 (täydennys 2022)
Kasurila arkeologinen koekaivaus 2021 esiraportti

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija Riikka Leskinen, 044 740 1403

SIMPPA
Asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotusvaihe
kaavatunnus 749 6203

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan rivitalorakentaminen nykyisellä omakotitalon rakennuspaikalla Vuorelassa Simpantien varressa sekä ajantasaistetaan asemakaava Simpan uimarannan ja Nuottarannan välisellä alueella. Asemakaavan muutos koskee Siilinjärven kunnan 2. kunnanosan korttelia 6219 sekä virkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueita Simpan asemakaava-alueella ja katualueita Vuorelan asemakaava-alueella.
Asemakaavalla määritellään Nuottarannan vielä kaavoittamattomien rantarakennuspaikkojen tilanne sekä ratkaistaan alueen liikenne- ja kunnallistekniset järjestelyt.

Lausunnot ja muistutukset
Kaavan ehdotusaineisto on ollut nähtävillä 3.3. – 3.4.2023 jona aikana siitä on voinut antaa lausuntoja ja muistutuksia. Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.4.2023 § 102 hyväksynyt kunnan vastineet asemakaavaehdotusta koskeviin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä niiden huomioonottamisen kaavaehdotuksessa. Asemakaava ja asemakaavan muutos viedään kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kun asemakaavaa koskeva maankäyttösopimus on kunnan ja Lapti Oy:n välillä hyväksytty ja allekirjoitettu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot

kaavasuunnittelija Riikka Leskinen, 044 740 1403

KIRKONMÄKI, Ahmon urheilualue
Asemakaavan muutos, ehdotusvaihe
kaavatunnus 749 1212

Kaava-alueen sijainti:
Alue sijoittuu Siilinjärven kuntakeskuksen pohjoispuolelle Ahmo -lammen ja VT5:n liikennealueiden väliin.

Kaavan keskeinen sisältö:
Asemakaavan muutoksella tutkitaan Ahmon urheilualueelle sijoittuvan uuden palloiluhallin rakentamismahdollisuudet. Samalla tarkastellaan muita alueen kehittämismahdollisuuksia sekä pysäköinti- ja liikennealueiden muutostarpeita. Asemakaavan muutoksella tuetaan Ahmon alueen kehittymistä Siilinjärven kirkonkylän merkittävimpänä urheilualueena. Kaavassa huomioidaan vedenottamon toiminnan vaatimukset ja tarkastellaan sen aluetarpeet.

Lausunnot ja muistutukset:
Kaavan ehdotusaineisto on ollut nähtävillä 18.11. – 19.12.2022, jona aikana siitä on voinut antaa lausuntoja ja muistutuksia.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija Riikka Leskinen, 044 740 1403