Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

Ahmo, Ahmon koulu, ehdotusvaihe
Asemakaavan muutos, kaavatunnus 3103

Kaavamuutos koskee Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelia 3101, sekä katu- ja maantiealueita Ahmon asemakaava-alueella.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Ahmon uuden koulukeskuksen rakentaminen, sekä suunnitella liikenteen ja katujärjestelyjen muutokset turvallisiksi ja esteettömiksi erityisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen käyttäjien näkökulmasta. Liikennemelun vuoksi suunnitellaan riittävät meluntorjuntatoimet viihtyisän kouluympäristön luomiseksi.
Ahmon vanhalle kansakoululle ns. bunkkerille on osoitettu asemakaavassa sr-2 suojelumerkintä, joka turvaa maakunnallisesti arvokkaan rakennuksen säilymisen.

Lausuntojen ja muistutusten esittäminen:
Asemakaavan ehdotusaineisto on nähtävillä 17.9. – 18.10.2021 myös Siilinjärven kunnantalolla ala-aulassa. Mahdolliset lausunnot tai muistutukset on toimitettava 18.10.2021 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen: kaavoitus@siilinjarvi.fi tai kirjallisesti osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineistot:
Kuntotutkimusraportti 15.12.2017
Rakennushistoriaselvitys 19.2.2019

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija
Kati Matilainen, 044 7401 408

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, luonnos

Yleiskaavan muutosalue käsittää Paasisalon, Jännevirran kylän, lentoaseman alueen, Toivalan, Vuorelan ja Metsäkoulun taajamat sekä niiden väliin jäävät teollisuus-, työpaikka- ja haja-asutusalueet sekä maa- ja metsätalousalueet voimassa olevan Etelä-Siilinjärven yleiskaavan rajauksen mukaisesti. Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on mm. tarkistaa voimassa olevan yleiskaavan merkinnät ja määräykset, osoittaa uusia ja täydennysrakennettavia alueita asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen sekä turvata Puolustusvoimien ja Karjalan lennoston aluetarpeet toiminnan kehittämisen ja suoja-alueiden suhteen.
Kaavaluonnoksen valmisteluaineistot ovat olleet nähtävillä 23.4. – 24.5.2021 jona aikana siitä on voinut esittää kannanottoja.

Linkit valmisteluaineistoon:
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aloituskokouksen muistio
Luontoselvitys
Etelä-Siilinjärven asukaskysely, yhteenveto

Lisätiedot:
yleiskaavainsinööri
Juho Palviainen, 040 740 1465

Haapamäki ja Haaparinne,
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 8350

Asemakaavalla on tarkoitus muodostaa uusi asuinpientaloalue Haaparinteen ja Haapamäen havaintotilan välimaastoon. Asemakaavan muutos koskee Savon ammattiopiston Sakkyn rakennuspaikkaa ja osaa lähivirkistysalueista Haaparinteen asemakaava-alueella.
Asemakaavaluonnoksen valmisteluaineistot ovat olleet nähtävillä 23.4. – 24.5.2021 jona aikana siitä on voinut esittää kannanottoja.

Linkit valmisteluaineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineisto:
Luontoselvitys
Hulevesiselvitys

Lisätiedot:
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija, 044 740 1403

Päivärinteen asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaavatunnus 749 4151, korttelit 4121-4123

Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen. Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa  sekä mahdollistetaan päiväkodin rakentaminen ja päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan käsittelyssään 28.9.2020 §24. Kaavasta on saatu valitus, eikä se ole lainvoimainen.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus   
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 

Taustatietoa:
Meluselvitys 2017
Laitilantien aluevaraussuunnitelma 2012
Laitilantien aluevaraussuunnitelman tarkistus, liikekortteli 4121, 2013

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410