Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

Vuorela 1-2, Vuorelan koulun alue, kaavatunnus 749 6112
Asemakaavan muutos, luonnosvaihe

Asemakaavan muutos koskee Siilinjärven kunnan 2. kunnanosan korttelia 1 sekä katu-, virkistys-, vesi-, liikenne- ja erityisalueita Vuorelan asemakaava-alueella. Muutoksella muodostuu Siilinjärven kunnan 2. kunnanosan kortteli 6101 sekä katu-, virkistys-, vesi-, liikenne- ja erityisalueet Vuorelan asemakaava-alueella.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Vuorelan koulun laajentaminen tai uuden koulun rakentaminen. Samalla tutkitaan tarvittavat muutokset alueen liikennejärjestelyihin sekä osoitetaan kaavassa aluetta palvelevat virkistysalueet.

Esittelytilaisuus
Alueen asukkaille järjestetään kaavan esittely- ja keskustelutilaisuus Vuorelan koulun ruokasalissa keskiviikkona 29.8.2018 klo 18.00.

Kannanottojen esittäminen

Konsultin laatima valmisteluaineisto on myös nähtävillä Vuorelan kirjastossa, pääkirjaston info-pisteessä ja kunnantalolla kaavoitustoimistossa 17.8. -17.9.2018. Sitä koskevia kannanottoja voi esittää 17.9.2018 mennessä kirjallisesti osoitteella: Siilinjärven kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Linkit kaava-aineistoon

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakarttaluonnos merkintöineen ja määräyksineen

Taustatietoa
Vuorelan koulun asemakaavan luontokohteen kartoitusraportti

Lisätiedot

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
040 740 1410

Kehvonsalon kartanon ranta-asemakaavan kumoaminen

Kunnassa on vireillä maanomistajan toimeksiannosta ranta-asemakaavan kumoaminen Kehvon kylän Niittylahden tilalla RN:o 2:72.

Konsultin laatima kaavaehdotus on ollut nähtävillä kunnantalolla kaavoitustoimistossa 8.6.–9.7.2018.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Kaavaselostus

Lisätiedot
Kunta:
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 7401 410

Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju:
Jorma Harju
044 5963 111

Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava

Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava on laadittu Pohjois-Kallaveden ja pienempien järvien rannoille kunnan lounaisosassa Räimän, Kehvon, Väänälänrannan, Vehkasuon, Koivusaaren, Monnin ja Petäisenrannan alueilla. Kaavalla osoitetaan rantarakennuspaikat siten, että kaavan tultua voimaan rakentaminen suorilla rakennusluvilla on mahdollista (MRL 72 §).

Alueelle on osoitettu pääasiassa uutta vapaa-ajan asumista, mutta myös pysyvää asumista, mikäli se sijainnin, liikenneyhteyksien ja palvelujen puolesta on ollut mahdollista. Kaavassa on osoitettu yhteensä 159 uutta rantarakennuspaikkaa pääasiassa yksityisten maanomistajien maille.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan kokouksessaan  18.6.2018  §17.

 

Linkit kaava-aineistoon
Yleiskaavaselostus 28.5.2018, Hyväksytty KV 18.6.2018
Ehdotusvaiheen palautteen vastineet
Kaavakartta lehti 1
Kaavakartta lehti 2
Kaavakartta lehti 3
Kaavakartta lehti 4
Kaavamerkinnät ja määräykset
Teemakartat 3a – 3c

Tausta-aineisto
Luontoselvitys 110118
LUO-merkinnät ja metsät muistio
Liito-oravaselvitys 021217
Linnustoselvitys 02122017
Muinaisjäännösinventointi 2017
Muinaisjäännökset työneuvottelun 04012018 muistio
Emätilakartta
Emätilaselvitys mitoitustaulukko 03042018
Kulttuuriympäristöselvitysraportti
Kartta I – II ja maisemat

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Toivala-Vuorela teollisuusalue, kaavatunnus 749 7552
Asemakaava ja asemakaavan muutos, valmisteluvaihe
Korttelit 7501-7502, 7509-7519, 7522-7523 ja 7601-7606

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan Toivala-Vuorela teollisuusalueelle Sorsasaloon suunnitteilla olevalle biotuotantolaitokselle tarvittavan uuden 110 kV:n voimajohtolinjan mukaiset aluevaraukset sovittaen ne yhteen ympäröivän maankäytön kanssa. Samalla Toivala-Vuorela teollisuusalueella voimassa olevaan asemakaavaan tehdään poikkeusluvin tehtyjen maankäyttöratkaisujen mukaiset muutokset sekä tutkitaan yritysalueen rakennuspaikkojen laajennustarpeita ja -mahdollisuuksia.

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Toivala-Vuorela teollisuusalueella rajautuen pohjoisessa Vallantiehen, Valssarintiehen ja Yhdysväylään, idässä Joensuuntiehen ja metsäalueisiin, etelässä Vuorelan teollisuusalueen ja Virtasalmen asutuksen väliseen metsäalueeseen ja lännessä valtatie 5:en vieressä kulkevaan rautatiealueeseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 13.4.–14.5.2018.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Taustatietoa
Alapitkä Sorsasalo 110kV ympäristöselvitys
Liito-oravaselvitykset 2017 Vuorela-Toivala

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
040 740 1410

kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
040 740 1403

Tynnörinen – lämpölaitos, kaavatunnus 4631
Asemakaava, valmisteluvaihe

Siilinjärven kirkonkylän alueen kaukolämmön turvaamiseksi on käynnistetty asemakaavatyö, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden biopolttoaineita polttavan lämpökeskuksen sijoittuminen kirkonkylän alueelle, olemassa olevan kaukolämmön runkolinjan varteen. Uudella lämpökeskuksella turvataan kirkonkylän alueen kaukolämmön saanti, mikäli kaukolämmön saanti Yaran Siilinjärven toimipisteen tehtailta loppuu.

Kaava-alueen sijainti:
Kaava-alue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Siilinjärven kirkonkylän keskustasta itään, Nilsiäntien (kt 75) varrella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä metsäalueen halki kulkevaan sähkölinjaan ja etelässä sekä lännessä Jynkänniementiehen. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 16.2.–19.3.2018.

Linkit kaava-aineistoon:
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Ahmo, korttelin 3109 asemakaavamuutos

Asemakaavalla muodostetaan olevaa Ahmon asuinaluetta täydentävä kahden asuinpientalorakennuspaikan kokonaisuus noin 80:lle asukkaalle, sekä osoitetaan aluetta palveleva virkistysalue.
Alue sijoittuu entisen Ahmon jäteaseman ja varikon alueelle sekä sitä ympäröivälle virkistysalueelle vajaan kilometrin etäisyydelle kuntakeskuksesta koilliseen. Pohjoisen puolella aluetta rajaavat Myyränpolun omakoti- ja rivitalotontit, etelän puolella Välikujan ja Parolankierron omakotitontit ja lännessä Ahmontie. Idässä kaava-alueen raja kulkee leikkikentän itäpuolella.

Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä  24.11.–27.12.2017.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakarttaluonnos merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus
Meluselvitys

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Taivallahden asemakaava

(kaavatunnus 749 2250).  Asemakaavalla suunnitellaan Taivallahteen uusi pien- ja omakotitaloalue, jolle on mahdollista rakentaa myös päiväkoti. Alue sijaitsee Pyylammen ja Mäntymäen välisessä maastossa, noin 1,5 kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta luoteeseen. Suunnittelualue rajautuu itäpuolella vt 5:een, länsipuolella Mäntymäen asuinalueeseen, luoteessa Kevättömään, pohjoisessa Taivallahden tilakeskukseen ja Pyylammen asuinalueeseen ja eteläpuolella Harjamäentiehen.

Valmisteluaineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta A merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta B merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Päivärinteen asemakaava ja asemakaavan muutos

(kaavatunnus 749 4151) kortteli 4121. Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen. Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan asuntokantaa pääasiassa kerrostaloilla , sekä mahdollistetaan suunnittelualueeseen kuuluvan päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Linkit valmisteluaineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus

Lisätiedot
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410