Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

Kirkonmäki, Paloasema, kaavatunnus 749 1211
Asemakaava ja asemakaavan muutos
Kortteli 1215.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan uusi paikka paloasemalle. Simonsalossa sijaitsevalla nykyisellä paloasemalla on sisäilmaongelmia. Kaavamuutoksen myötä suunnitellaan uusi paloasema, joka sijaitsee nykyistä paremmalla paikalla kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä Nilsiäntien pohjoispuolella Viitosen varressa. Alueelta on hyvä saavutettavuus hälytystehtäviin kunnan eri osiin. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan käsittelyssään 22.2.2021 § 5.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineistot:
Luontoselvitys 12.09.2018
Liikenteellinen toimivuustarkastelu 21.8.2018

Lisätiedot:
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

kaavasuunnittelija
Kati Matilainen
044 740 1408

Vuorela 1, kortteli 6176
Asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 6113

Suunnittelualue sijaitsee Vuorelan keskustassa, Vuorelantien ja vt 5 eteläisimmän liittymän pohjoispuolella, rajoittuen Vuorelantien ja vt 5:n väliselle metsäalueelle. Alueen pinta-ala on noin 4 hehtaaria. Suunnittelualue on lännen suuntaan laskevaa maastoa. Asemakaavan muutosalueella ei ole rakennettua ympäristöä.
Kaavamuutoksen päätarkoitus on mahdollistaa lisää kerrostalorakentamista Vuorelan taajama-alueen välittömään yhteyteen. Tavoitteena on myös luontoarvojen säilyttäminen ja kunnallistekniikan tarvitsemien varausten esittäminen.
Kaavan ehdotusaineisto on ollut nähtävillä 11.12.2020 – 11.1.2021 jona aikana siitä on voinut antaa muistutuksia.

Linkit valmisteluaineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineisto:
Vuorelantien alueen melutarkastelu 21.9.2020
Etelä-Siilinjärven hulevesiselvitys

Lisätiedot:
Jorma Harju, Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju 044 596 3111
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö  044 740 1410

Päivärinteen asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaavatunnus 749 4151, korttelit 4121-4123

Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen. Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa  sekä mahdollistetaan päiväkodin rakentaminen ja päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan käsittelyssään 28.9.2020 §24. Kaavasta on saatu valitus, eikä se ole lainvoimainen.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus   
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 

Taustatietoa:
Meluselvitys 2017
Laitilantien aluevaraussuunnitelma 2012
Laitilantien aluevaraussuunnitelman tarkistus, liikekortteli 4121, 2013

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yleiskaavan muutos koskee koko voimassa olevan Etelä-Siilinjärven yleiskaavan aluetta. Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on mm. tarkistaa voimassa olevan yleiskaavan merkinnät ja määräykset, osoittaa uusia ja täydennysrakennettavia alueita asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen sekä turvata Puolustusvoimien ja Karjalan lennoston aluetarpeet toiminnan kehittämisen ja suoja-alueiden suhteen. Yleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 6.3.2020 alkaen kunnan www-sivuilla, kaavoitustoimistossa sekä pääkirjastolla. Siitä on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavoitustoimistoon koko kaavatyön ajan.

Linkki:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.3.2020

Lisätiedot:
yleiskaavainsinööri
Juho Palviainen, 040 740 1465