Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

Päivärinteen asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaavatunnus 749 4151, korttelit 4121-4123

Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen. Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa  sekä mahdollistetaan päiväkodin rakentaminen ja päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Muistutusten esittäminen
Asemakaava-aineisto on nähtävillä 6.3. – 6.4.2020 myös Siilinjärven kunnan kaavoitustoimistossa (Kapteeninväylä 5) ja pääkirjaston info-pisteessä. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti 6.4.2020 mennessä sähköpostiin:  kaavoitus@siilinjarvi.fi tai osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Taustatietoa:
Meluselvitys 2017
Laitilantien aluevaraussuunnitelma 2012
Laitilantien aluevaraussuunnitelman tarkistus, liikekortteli 4121, 2013

Lisätiedot
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yleiskaavan muutos koskee koko voimassa olevan Etelä-Siilinjärven yleiskaavan aluetta. Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on mm. tarkistaa voimassa olevan yleiskaavan merkinnät ja määräykset, osoittaa uusia ja täydennysrakennettavia alueita asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen sekä turvata Puolustusvoimien ja Karjalan lennoston aluetarpeet toiminnan kehittämisen ja suoja-alueiden suhteen. Yleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 6.3.2020 alkaen kunnan www-sivuilla, kaavoitustoimistossa sekä pääkirjastolla. Siitä on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavoitustoimistoon koko kaavatyön ajan.

Linkki:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.3.2020

Lisätiedot
yleiskaavainsinööri
Juho Palviainen, 040 740 1465

Asemanseutu, kunnantalo ja terveyskeskus, asemakaavan muutos.
Kaavatunnus 749 1143, korttelit 1133 (osa), 1136

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelit 1133 (osa), 1136 sekä virkistys-, erityis- ja katualueet.
Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskusta-alueella. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen (kantatie 75), etelässä kirjastoon, lännessä linja-autoasemaan ja idässä Kotipolkuun.
Asemakaavan muutoksella osoitetaan rakennuspaikka, jolle on mahdollista rakentaa terveyskeskus, kunnantalo ja pysäköintilaitos. Kaavalla lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa mahdollistamalla uusien kerrostalojen täydennysrakentaminen.
Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 2.3.2020 pöytäkirjan  3 §:n kohdalla.

Linkit kaavaehdotukseen, neuvottelumuistioihin ja kaavan tausta-aineistoihin:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Aloituspalaverin muistio 25.4.2019
Luonnosvaiheen yleisötilaisuuden muistio 18.9.2019
Lausuntopalaverin muistio 24.9.2019
Kunnantalon suojelu / purkaminen, neuvottelun muistio 22.11.2019
Kunnantalon kuntoarvio ja kuntotutkimukset 21.11.2013
Kunnantalon rakennushistoriaselvitys 14.2.2018
Kunnantalon peruskorjauksen hankesuunnitelma 15.5.2018
Siilinjärven Sote-keskus hankesuunnitelma 20.9.2018
Siilinjärven terveyskeskus hankesuunnitelma 3.10.2019
Liikenneselvitys 9.12.2019

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

kaavasuunnittelija
Kati Matilainen
044 740 1408

Keskuskortteli, linja-autoaseman ympäristö, asemakaava ja asemakaavan
muutos, luonnosvaihe, kaavatunnus 749 1111

Asemakaavan muutos koskee Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelia 1101, LPA-aluetta, maantiealuetta ja katualuetta ja osaa tilasta 749-405-18-482. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan kortteli 1101 sekä maantien, energiahuollon ja katualueet.
Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskuskorttelin pohjoisreunassa. Alue käsittää Nilsiäntien (KT75), Kasurilantien, Toritien ja Kuiluntien muodostaman alueen sekä osin em. katualueita.
Asemakaavalla mahdollistetaan täydentävää kerrostalorakentamista sekä marketin sijoittuminen keskuskortteliin.

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 2.3.2020 pöytäkirjan  4 §:n kohdalla.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta

Taustatietoa:
Aloituspalaverin muistio
Luonnosvaiheen lausuntopalaverin muistio14.2.2019
Keskuskorttelin liikenneselvitysraportti
Keskuskorttelin meluselvitys

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava

Suunnittelu koskee Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän kyläalueita. Suunnittelualue koostuu kahdesta erillisestä alueesta, jotka sijaitsevat Siilinjärven taajaman länsipuolella n. 3-4 km päässä kunnallisista palveluista.
Kaavan tavoitteena on ollut kylärakentamisen mitoituksen ja määrän määrittely sekä rakennuspaikkojen osoittaminen Hamulan, Lehdonkylän ja Kumpusen kylien ydinalueilla. Kaava on laadittu siten, että se oikeuttaa suoriin rakennuslupiin (MRL 44 §). Alueelle on suunniteltu kylämäistä omakotitaloasutusta.

Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 20.12.2019 – 31.1.2020. Osalliset ovat tänä aikana voineet esittää kannanottoja ja antaa lausuntoja. Kannanottoihin ja lausuntoihin annetaan vastineet ja mahdolliset korjaukset ja lisäykset kaavakarttaan tehdään ennen ehdotusvaiheen nähtävilläpitoa kevään aikana.

Linkit kaava-aineistoon:
Yleiskaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (L1)
Mitoitusperiaatteet (L2)
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio (L3)
Rakennusoikeuslaskelma (L4)
Yleiskaavaluonnos
Luontoselvitys

Lisätietoja hankkeesta antavat
Kaavan laatija Juha Riihiranta, Ramboll Finland Oy, p. 050 312 4770
Yleiskaavainsinööri Juho Palviainen, p. 044 740 1465
Kaavoituspäällikkö, Timo Nenonen, p. 044 740 1410

Harjamäki, asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaihe.
Kaavatunnus 749 2500, korttelit 2500-2505 ja 2520

Suunnittelualue sijaitsee noin 3 kilometriä Siilinjärven kirkonkylän keskustasta länteen. Kaava-alue sijaitsee vanhalla Harjamäen sairaalan alueella, jota ympäröivät tiiviisti rakennetut Harjamäen ja Vesijärven pientaloalueet.
Kaava-alue rajautuu pohjoisessa peltoalueisiin, idässä Myllyharjuntiehen, etelässä Harjamäentiehen ja lännessä Soutajantiehen. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 16,5 ha, josta asemakaavan muutosaluetta on noin 2 ha.
Asemakaavalla määritellään Harjamäen alueella sijaitsevan asemakaavoittamattoman alueen nykyinen käyttö ja tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Kaavatyön yhteydessä selvitetään ja huomioidaan rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja rakennetun viherympäristön arvot sekä liikenteen tarpeet.

Kaavaa on esitelty keskustelutilaisuudessa 9.12.2019.
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 15.11.- 16.12.2019.

Linkit kaava-ja kaavan tausta-aineistoon:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Aloituspalaverin muistio
Liikenneraportti
Rakennus- ja alueinventointiraportti

Lisätiedot
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Kirkonmäki, Viertotie, kortteli 1209
Asemakaavan muutos, ehdotusvaihe

Kaavalla mahdollistetaan nykyisen nuorisopsykiatrian poliklinikan laajentaminen Viertotien varressa. Toiminnan tarvitsema uusi pysäköintialue on osoitettu kadun toiselle puolelle Myllykujan varteen.
Konsultin laatima kaavaehdotus on ollut nähtävillä 31.1. – 1.3.2019.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus KH 28.1.2019
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Kirkonmäki, Paloasema, kaavatunnus 749 1211
Asemakaava ja asemakaavan muutos, valmisteluvaihe
Kortteli 1215.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan uusi paikka paloasemalle. Simonsalossa sijaitsevalla nykyisellä paloasemalla on sisäilmaongelmia. Kaavamuutoksen myötä suunnitellaan uusi paloasema, joka sijaitsee nykyistä paremmalla paikalla kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä Nilsiäntien pohjoispuolella Viitosen varressa. Alueelta on hyvä saavutettavuus hälytystehtäviin kunnan eri osiin.
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 9.11. -10.12.2018.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineistot:
Luontoselvitys 12.09.2018
Liikenteellinen toimivuustarkastelu 21.8.2018

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

kaavasuunnittelija
Kati Matilainen
044 740 1408