Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

Toivala-Vuorela teollisuusalue, kaavatunnus 749 7552
Asemakaava ja asemakaavan muutos, valmisteluvaihe
Korttelit 7501-7502, 7509-7519, 7522-7523 ja 7601-7606

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan Toivala-Vuorela teollisuusalueelle Sorsasaloon suunnitteilla olevalle biotuotantolaitokselle tarvittavan uuden 110 kV:n voimajohtolinjan mukaiset aluevaraukset sovittaen ne yhteen ympäröivän maankäytön kanssa. Samalla Toivala-Vuorela teollisuusalueella voimassa olevaan asemakaavaan tehdään poikkeusluvin tehtyjen maankäyttöratkaisujen mukaiset muutokset sekä tutkitaan yritysalueen rakennuspaikkojen laajennustarpeita ja -mahdollisuuksia.

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Toivala-Vuorela teollisuusalueella rajautuen pohjoisessa Vallantiehen, Valssarintiehen ja Yhdysväylään, idässä Joensuuntiehen ja metsäalueisiin, etelässä Vuorelan teollisuusalueen ja Virtasalmen asutuksen väliseen metsäalueeseen ja lännessä valtatie 5:en vieressä kulkevaan rautatiealueeseen.

Asemakaavan ehdotusaineisto on ollut  nähtävillä 28.9. – 29.10.2018. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 10.12.2018 §32.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
040 740 1410

kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
040 740 1403

Taivallahden asemakaava, kaavatunnus 749 2250

Asemakaavalla määritellään Taivallahteen uusi pientaloalue asumiseen. Uutta työpaikkarakentamista osoitetaan Taivallahdentien varteen. Lujabetonin tuotantolaitos ympäristöineen on asemakaavan muutosaluetta, johon osoitetaan mahdollisuus Mäntyrinteen muuntoaseman ja Yaran välisen voimajohdon siirtämiseen.
Kaavaehdotusaineisto on ollut nähtävillä 26.10.-26.11.2018. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 10.12.2018 §33.

Linkit kaava-aineistoon:
Kaavaselostus
Havainnekuva
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Rakentamistapaohje
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tausta-aineisto
Meluselvitys Lujabetoni OY:n tehdasalue 16.5.2017
Selvitys meluesteen vaikutuksesta Lujabetoni OY:n tehdasalue 22.3.2018
Taivallahden asemakaava meluselvitys 28.6.2017
Harjamäentien ja Taivallahdentien liittymän liikenneselvitys 21.9.2018
Liittymän yleissuunnitelmakartta 21.9.2018

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Kirkonmäki, Paloasema, kaavatunnus 749 1211
Asemakaava ja asemakaavan muutos, valmisteluvaihe
Kortteli 1215.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan uusi paikka paloasemalle. Simonsalossa sijaitsevalla nykyisellä paloasemalla on sisäilmaongelmia. Kaavamuutoksen myötä suunnitellaan uusi paloasema, joka sijaitsee nykyistä paremmalla paikalla kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä Nilsiäntien pohjoispuolella Viitosen varressa. Alueelta on hyvä saavutettavuus hälytystehtäviin kunnan eri osiin.
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 9.11. -10.12.2018.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineistot
Luontoselvitys 12.09.2018
Liikenteellinen toimivuustarkastelu 21.8.2018

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

kaavasuunnittelija
Kati Matilainen
044 740 1408

Vuorela 1-2, Vuorelan koulun alue, kaavatunnus 749 6112
Asemakaavan muutos, ehdotusvaihe

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Vuorelan koulun laajentaminen tai uuden koulun rakentaminen. Samalla tutkitaan tarvittavat muutokset alueen liikennejärjestelyihin sekä osoitetaan kaavassa aluetta palvelevat virkistysalueet.
Konsultin laatima kaavaehdotusaineisto on ollut nähtävillä 9.11. – 10.12.2018.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Taustatietoa
Vuorelan koulun asemakaavan luontokohteen kartoitusraportti
Liikenneselvitysraportti

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
040 740 1410

Ahmo, korttelin 3109 asemakaavamuutos

Asemakaavalla muodostetaan olevaa Ahmon asuinaluetta täydentävä kahden asuinpientalorakennuspaikan kokonaisuus noin 80:lle asukkaalle, sekä osoitetaan aluetta palveleva virkistysalue.
Alue sijoittuu entisen Ahmon jäteaseman ja varikon alueelle sekä sitä ympäröivälle virkistysalueelle vajaan kilometrin etäisyydelle kuntakeskuksesta koilliseen. Pohjoisen puolella aluetta rajaavat Myyränpolun omakoti- ja rivitalotontit, etelän puolella Välikujan ja Parolankierron omakotitontit ja lännessä Ahmontie. Idässä kaava-alueen raja kulkee leikkikentän itäpuolella.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 12.10. – 12.11.2018.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Meluselvitys
Tärinäselvitys

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
040 740 1403

Kirkonmäki, Viertotie, kortteli 1209
Asemakaavan muutos, luonnosvaihe

Kaavalla mahdollistetaan nykyisen nuorisopsykiatrian poliklinikan laajentaminen Viertotien varressa. Toiminnan tarvitsema uusi pysäköintialue osoitetaan Myllykujan varteen.
Konsultin laatima valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 12.10. – 12.11.2018.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus 8.10.2018
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Tynnörinen – lämpölaitos, kaavatunnus 4631
Asemakaava, valmisteluvaihe

Siilinjärven kirkonkylän alueen kaukolämmön turvaamiseksi on käynnistetty asemakaavatyö, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden biopolttoaineita polttavan lämpökeskuksen sijoittuminen kirkonkylän alueelle, olemassa olevan kaukolämmön runkolinjan varteen. Uudella lämpökeskuksella turvataan kirkonkylän alueen kaukolämmön saanti, mikäli kaukolämmön saanti Yaran Siilinjärven toimipisteen tehtailta loppuu.

Kaava-alueen sijainti:
Kaava-alue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Siilinjärven kirkonkylän keskustasta itään, Nilsiäntien (kt 75) varrella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä metsäalueen halki kulkevaan sähkölinjaan ja etelässä sekä lännessä Jynkänniementiehen. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 16.2.–19.3.2018.

Linkit kaava-aineistoon:
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Päivärinteen asemakaava ja asemakaavan muutos

(kaavatunnus 749 4151) kortteli 4121. Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen. Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan asuntokantaa pääasiassa kerrostaloilla , sekä mahdollistetaan suunnittelualueeseen kuuluvan päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Linkit valmisteluaineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus

Lisätiedot
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410