Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

RISSALA 1
Asemakaava, asemakaavan muutos ja asemakaavan kumoaminen, luonnosvaihe
kaavatunnus 749 7702

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan valtatie 9 parantamisen tiesuunnittelussa esitetyt liikennejärjestelyt välillä Lotteinen-Jännevirta. Samalla tarkistetaan voimassa olevaa asemakaavaa Rissala 1 yrityskylän alueella. Kaavatyössä kumotaan Lentokentäntien yritysalueen asemakaava sekä osia Rissala 1 yrityskylän asemakaavasta.

Kannanottojen esittäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävillä 13.5. – 13.6.2022 myös Siilinjärven kunnantalon ala-aulassa ja Vuorelan kirjastossa. Mahdolliset kannanotot on toimitettava 13.6.2022 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen:   kaavoitus@siilinjarvi.fi tai kirjallisesti osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija Riikka Leskinen, 044 740 1403

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutosehdotuksen hyväksyminen

Yleiskaavan muutosalue käsittää Paasisalon, Jännevirran kylän, lentoaseman alueen, Toivalan, Vuorelan ja Metsäkoulun taajamat sekä niiden väliin jäävät teollisuus-, työpaikka- ja haja-asutusalueet sekä maa- ja metsätalousalueet voimassa olevan Etelä-Siilinjärven yleiskaavan rajauksen mukaisesti. Kaava-aluetta on laajennettu Haapamäellä noin 14 hehtaarilla maa- ja metsätalousalueelle. Yleiskaavan muutoksessa on tarkistettu voimassa olevan yleiskaavan merkinnät ja määräykset, osoitettu uusia ja täydennysrakennettavia alueita asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen sekä turvattu Puolustusvoimien ja Karjalan lennoston aluetarpeet toiminnan kehittämisen ja suoja-alueiden suhteen.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.5.2022 § 9 kohdalla hyväksynyt kaavaehdotuksen.

Linkit kaavaehdotusaineistoon:
Kaavaselostus
Vastineraportti
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aloituskokouksen muistio
Luonnosvaiheen lausuntopalaverin muistio
Luontoselvitys
Etelä-Siilinjärven asukaskysely, yhteenveto
Katselmusraportti Koivupurontie 85
Pohjois-Savon moderni rak. kulttuuriympäristö, Arvottamistyöryhmän loppuraportti
Finavia lentomeluvarauma ja laskeutumisvyöhyke
Muinaisjäännösinventointi Rissalanranta
Emätilaselvitys
PIMA-kohteet

Lisätiedot:
yleiskaavainsinööri
Juho Palviainen, 044 740 1465

Haapamäki ja Haaparinne,
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 8350

Asemakaavalla on tarkoitus muodostaa uusi asuinpientaloalue Haaparinteen ja Haapamäen havaintotilan välimaastoon. Asemakaavan muutos koskee Savon ammattiopiston Sakky:n rakennuspaikkaa ja osaa lähivirkistysalueista Haaparinteen asemakaava-alueella.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.5.2022 § 10 kohdalla hyväksynyt kaavaehdotuksen.

Linkit ehdotusaineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Rakentamistapaohje

Tausta-aineisto:
Luontoselvitys
Hulevesiselvitys
Raportti roskaantunut alue, maaperän pilaantuneisuustutkimus
Viitonen-Toivalantie liittymän aluevaraussuunnitelman muistio

Lisätiedot:
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija, 044 740 1403

Päivärinteen asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaavatunnus 749 4151, korttelit 4121-4123

Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen. Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa  sekä mahdollistetaan päiväkodin rakentaminen ja päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan käsittelyssään 28.9.2020 §24. Kaavasta on saatu valitus, eikä se ole lainvoimainen.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus   
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 

Taustatietoa:
Meluselvitys 2017
Laitilantien aluevaraussuunnitelma 2012
Laitilantien aluevaraussuunnitelman tarkistus, liikekortteli 4121, 2013

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410