Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

Ahmo, Ahmon koulu,
Asemakaavan muutos, kaavatunnus 3103

Kaavamuutos koskee Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelia 3101, sekä katu- ja maantiealueita Ahmon asemakaava-alueella.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Ahmon uuden koulukeskuksen rakentaminen, sekä suunnitella liikenteen ja katujärjestelyjen muutokset turvallisiksi ja esteettömiksi erityisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen käyttäjien näkökulmasta. Liikennemelun vuoksi suunnitellaan riittävät meluntorjuntatoimet viihtyisän kouluympäristön luomiseksi.

Kannanottojen esittäminen:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 7.5. – 7.6.2021, jona aikana siitä on voinut esittää kannanottoja.

Linkit valmisteluaineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen

Tausta-aineistot:
Kuntotutkimusraportti 15.12.2017
Rakennushistoriaselvitys 19.2.2019

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija
Kati Matilainen, 044 7401 408

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, luonnos

Yleiskaavan muutosalue käsittää Paasisalon, Jännevirran kylän, lentoaseman alueen, Toivalan, Vuorelan ja Metsäkoulun taajamat sekä niiden väliin jäävät teollisuus-, työpaikka- ja haja-asutusalueet sekä maa- ja metsätalousalueet voimassa olevan Etelä-Siilinjärven yleiskaavan rajauksen mukaisesti. Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on mm. tarkistaa voimassa olevan yleiskaavan merkinnät ja määräykset, osoittaa uusia ja täydennysrakennettavia alueita asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen sekä turvata Puolustusvoimien ja Karjalan lennoston aluetarpeet toiminnan kehittämisen ja suoja-alueiden suhteen.
Kaavaluonnoksen valmisteluaineistot ovat olleet nähtävillä 23.4. – 24.5.2021 jona aikana siitä on voinut esittää kannanottoja.

Linkit valmisteluaineistoon:
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aloituskokouksen muistio
Luontoselvitys
Etelä-Siilinjärven asukaskysely, yhteenveto

Lisätiedot:
yleiskaavainsinööri
Juho Palviainen, 040 740 1465

Haapamäki ja Haaparinne,
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 8350

Asemakaavalla on tarkoitus muodostaa uusi asuinpientaloalue Haaparinteen ja Haapamäen havaintotilan välimaastoon. Asemakaavan muutos koskee Savon ammattiopiston Sakkyn rakennuspaikkaa ja osaa lähivirkistysalueista Haaparinteen asemakaava-alueella.
Asemakaavaluonnoksen valmisteluaineistot ovat olleet nähtävillä 23.4. – 24.5.2021 jona aikana siitä on voinut esittää kannanottoja.

Linkit valmisteluaineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineisto:
Luontoselvitys
Hulevesiselvitys

Lisätiedot:
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija, 044 740 1403

Vuorela 1, kortteli 6176
Asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 6113

Suunnittelualue sijaitsee Vuorelan keskustassa, Vuorelantien ja vt 5 eteläisimmän liittymän pohjoispuolella, rajoittuen Vuorelantien ja vt 5:n väliselle metsäalueelle. Alueen pinta-ala on noin 4 hehtaaria. Suunnittelualue on lännen suuntaan laskevaa maastoa. Asemakaavan muutosalueella ei ole rakennettua ympäristöä.
Kaavamuutoksen päätarkoitus on mahdollistaa lisää kerrostalorakentamista Vuorelan taajama-alueen välittömään yhteyteen. Tavoitteena on myös luontoarvojen säilyttäminen ja kunnallistekniikan tarvitsemien varausten esittäminen.
Kaava on ollut kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä 17.6.2021 § 24. Hyväksymiskuulutus Uutis-Jousessa 23.6.2021.

Linkit Kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta

Tausta-aineisto:
Vuorelantien alueen melutarkastelu 21.9.2020
Etelä-Siilinjärven hulevesiselvitys

Lisätiedot:
Jorma Harju, Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju 044 596 3111
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö  044 740 1410

Päivärinteen asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaavatunnus 749 4151, korttelit 4121-4123

Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen. Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa  sekä mahdollistetaan päiväkodin rakentaminen ja päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan käsittelyssään 28.9.2020 §24. Kaavasta on saatu valitus, eikä se ole lainvoimainen.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus   
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 

Taustatietoa:
Meluselvitys 2017
Laitilantien aluevaraussuunnitelma 2012
Laitilantien aluevaraussuunnitelman tarkistus, liikekortteli 4121, 2013

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410