Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Ajankohtaista kaavoituksessa

Kuopion kaupunkiseudulla on käynnistynyt kaupunkiseutusuunnitelman 2030+ laatiminen

Kuopion seutu on päässyt muiden suurten kaupunkien tavoin maankäytön, liikenteen ja asumisen kehittämistä koskevaan, valtion kanssa tehtävään sopimusmenettelyyn (MAL-sopimus). Parhaillaan vielä kesken olevissa MAL-sopimusneuvotteluissa Kuopion seutuna käsitellään Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Siilinjärven, Suonenjoen ja Tuusniemen muodostamaa toiminnallista aluetta. MAL-sopimus ulottuu vuoteen 2031 saakka, ja sen ensimmäinen sopimuskausi kattaa vuodet 2021-2023. Kaupunkiseutusuunnitelma valmistuu vuoden 2022 alussa.

Kuopion kaupunkiseudun MAL-valmisteluissa seudulle on määritelty visio 2030 – “Yhdessä erilainen – elinvoimaa vahvistaen – kestävästi kehittyen”. Vision toteuttamiseksi maankäyttö on resurssiviisasta ja tulevaisuussuuntautunutta, asuminen kestävää ja hyvinvointia tukevaa ja liikkuminen vähähiilistä, sujuvaa ja turvallista. Toiminnassa vision toteutumiseksi on keskeistä asukaslähtöisyys sekä uudet teknologiat ja kokeilut.

Kuopion kaupunkiseutu tavoittelee kestävää kasvua tukeutuen sen omiin vahvuuksiin: laadukkaisiin palveluihin, huippuosaamiseen, vahvaan ja uudistuvaan elinkeinorakenteeseen sekä luonnonläheisyyteen. Kaupunkiseutusuunnitelma tulee olemaan MAL-sopimuskuntien muodostama tahtotila alueen kehittämiseksi. Työn keskeisenä tavoitteena on maankäytön yhteensovittaminen Kuopion kaupunkiseudulla (työssäkäynti- ja asuntomarkkina-alueella) siten, että löydetään yhteinen näkemys toiminnallisen seudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista.

Kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen jatkaa seudulla jo aiemmin käynnistynyttä maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteistyötä. Kuopion toiminnalliselle kaupunkiseudulle on vuonna 2012 laadittu rakennemalli, LOIKKA 2030, jossa on esitetty tavoiteltu maankäytön kehitys. Nyt laadittavassa suunnitelmassa tarkistetaan aiemmin laaditun rakennemallin sisältö priorisoiden suunnittelussa MAL-suunnittelun kärkitavoitteita.

Samaan aikaan kaupunkiseutusuunnitelman kanssa Kuopion seudulla on käynnistynyt myös liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaprosessi. Strategisen tason suunnittelutasoina molemmat tukeutuvat toisiinsa, ja prosessien vuorovaikutuksessa hyödynnetään yhteisiä foorumeja. Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluvat em. MAL-sopimuskuntien lisäksi Kaavin, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat.

Edellä mainituissa suunnitelmissa käsitellään pääasiassa kuntien yhteistoiminnan kannalta merkittäviä asioita. Suunnitelmien ydinsisältöä on yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen siten, että luodaan edellytyksiä ja yhteiset suuntaviivat kestävälle kaupunkikehitykselle ja seudullisen elinvoiman lisäämiselle. Tavoitteena on sellainen ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kaupunkiseutukehitys, joka tukee kunkin alueen veto- ja pitovoimaa ja luo edellytyksiä elinkeinojen kehittämiseen. Suunnittelua tehdään osallistavin menetelmin pyrkien sitouttavaan prosessiin ja lopputulokseen.

Kaupunkiseutusuunnitelma tiivistää edellisestään seudun kuntien yhteistyötä. Sen avulla sitoudutaan koko alueen kehittämiseen, joukkoliikenteen kehittymiseen sekä mahdollistetaan väestön ja työpaikkojen kasvu koko alueella, sanoo Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen.
Sopimusmenettelyn ja kaupunkiseudun suunnittelun kautta kuntien yhteisen pitkän tähtäyksen päälinjojen kirkastaminen varmistavat alueen vetovoiman säilymisen ja pärjäämisemme suurten kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa tulevaisuudessakin. Kaupunkiseutumme voima on vaikuttavuus ja kestävä kasvu tunnistettujen vahvuuksien pohjalta, korostaa Kuopion kaupungilta apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

Kaupunkiseutusuunnitelman laatimisessa on neljä päävaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan muuttuvaa toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laaditaan kaupunkiseutusuunnitelmaa koskeva, mahdollisen MAL-sopimuksen toteuttamista edistävä tavoitteisto. Toisessa vaiheessa laaditaan tavoitteisiin vastaavat, vaihtoehtoiset skenaariot, jotka eroavat toisistaan maankäytön ja liikenteen painotusten osalta. Kolmannessa vaiheessa skenaariotarkastelun pohjalta määritellään kaupunkiseutusuunnittelua ohjaavat periaatteet ja laaditaan kaupunkiseutusuunnitelmaluonnos, joka asetetaan julkisesti nähtäville. Viimeisessä vaiheessa suunnitelmaluonnos tarkistetaan kaupunkiseutusuunnitelmaksi ja sen toteuttamisen tueksi määritellään priorisoidut yhdyskuntarakenteen toimenpiteet sekä huomioidaan rinnakkain laadittavan liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden vaikutukset.

Kaupunkiseutusuunnitelman laatimiseen osallistuvat Kuopion seudun MAL-sopimuskunnat (Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Tuusniemi), Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus. Työn ohjausryhmänä toimii MAL-sopimuskuntien kuntajohtajat. Asiantuntijakonsulttina prosessissa toimii Ramboll Finland Oy.

Liikennejärjestelmätyön laatimiseen osallistuvat Kuopion seudun MAL-sopimuskunnat sekä lisäksi Kaavin, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat. Liikennejärjestelmäsuunnittelua ohjaa seudun LJ-työryhmä. Asiantuntijakonsulttina prosessissa toimii Sitowise Oy.

Lisätietoja kehityskuvatyöstä antavat:

Kuopion seudun kuntajohtajat:
Kuopion kaupunki, Jari Kyllönen
Lapinlahden kunta, Janne Airaksinen
Leppävirran kunta, Matti Raatikainen
Siilinjärven kunta, Vesa Lötjönen
Suonenjoen kaupunki, Juha Piiroinen
Tuusniemen kunta, Timo Kiviluoma

Asiantuntijat:
Heli Laurinen, yleiskaavapäällikkö, Kuopion kaupunki, 044 718 5430, heli.laurinen(at)kuopio.fi
Iris Broman, Ramboll Finland Oy, 040 840 6022

Meneillään olevien kaavahankkeiden aineistoja on katsottavissa nähtävillä ja vireillä olevat kaavat -sivuilla.

Muista ajankohtaisista kaavoitushankkeista kerrotaan kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituskatsaus_2021