Takaisin etusivulle

Suunnittelutarve- ja poikkeamisluvat

Suunniteltaessa rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) tai ranta-alueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve rakennustarkastajalta, kaavoituspäälliköltä tai yleiskaava-arkkitehdilta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Poikkeamislupa tarvitaan myös asemakaava-alueella, jos aiotaan rakentaa kaavamääräysten tai rakennusjärjestyksen vastaisesti.

Kunta voi perustellusti ja erityisen syyn vuoksi myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Tulostettavassa ohjeessa kerrotaan tarvittavista asiakirjoista.  Linkki myös sähköisesti täytettävään/tulostettavaan lomakkeeseen. (Naapurin kuuleminen -lomake on hakemuslomakkeen yhteydessä).

Ohje suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamisluvan hakijalle
Sähköisesti täytettävä hakemuslomake

Maksut

Poikkeaminen asema-tai yleiskaavasta: 350 €
Rantapoikkeaminen (MRL 72 §): 520 €
Kunnan suorittama naapurin tai asianosaisen kuuleminen / kuultava: 120 €
Lisäksi peritään kuulemisasiakirjojen kopiointikulut, mikäli luvanhakija ei toimita niitä luvan käsittelyyn.
Hakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella: 100 €
Lisäksi peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut.

Suunnittelutarveratkaisun kuuleminen – Lastensuojelunuorten ryhmäkodin rakentaminen Hamulaan
Kunnassa on vireillä Sievitalo Hyvinvointitilat Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemus, joka koskee lastensuojelunuorten ryhmäkodin rakentamista Hamulaan. Haettu rakennuspaikka sijoittuu Hamulan kentän kaakkoispuolelle nykyisen leikkikentän kohdalle. Hakemuksen kuulemistilaisuus pidettiin 24.4 Innocumissa, jossa sovittiin kuulemisen jatkamisesta 17.5 saakka. Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 2.5 – 17.5.2019 Siilinjärven kunnantalolla arkistonhoitajalla ja kunnan nettisivuilla.

Naapureilla ja muilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa on mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutus on jätettävä kunnan kirjaamoon 17.5.2019 mennessä joko osoitteeseen PL 5, 71801 Siilinjärvi tai sähköpostilla kirjaamo@siilinjarvi.fi.

Lisätietoja hakemuksesta:
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, 044 740 1410, etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
Antti Suomala, Sievitalo Hyvinvointitilat Oy, 044 445 5965, etunimi.sukunimi@sievitalo.fi
Tommi Laitinen, Familar Oy, 040 830 9429, etunimi.sukunimi@familar.fi

Hakemusasiakirjat:
Hakemuslomake
Asemapiirros
Karttaote
Maanomistajan suostumus STR:n hakemiseen
Sosiaalipalveluiden lausunto hakemukseen
Innocumissa 24.4 pidetyn kuulemistilaisuuden diaesitys