Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Suunnittelutarve- ja poikkeamisluvat

Yleistä suunnittelutarveratkaisuista

Suunniteltaessa rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) tai ranta-alueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve rakennustarkastajalta, kaavoituspäälliköltä tai yleiskaavainsinööriltä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Poikkeamislupa tarvitaan myös asemakaava-alueella, jos aiotaan rakentaa kaavamääräysten tai rakennusjärjestyksen vastaisesti.

Kunta voi perustellusti ja erityisen syyn vuoksi myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös ovat voimassa kaksi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Mikäli rakennuslupaa ei ole haettu päätöksen voimassaoloaikana, täytyy suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa hakea uudestaan.

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta (kohta 1). Tai paperisena lomakkeella joka toimitetaan rakennusvalvonnan asiakaspalveluun. (kohta 2).

  1. LINKKI SÄHKÖISEEN LUPAPALVELUUN
    Valitse täältä kohta Rakennusluvat ja hakemukset. Tee ohjeen mukaan käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään, jos olet käyttänyt lupapalvelua aiemmin. Täällä asiointi tapahtuu kokonaan sähköisesti eikä mitään tarvitse toimittaa kuntaan paperilla.
  2. TÄYTÄ ALLA OLEVA HAKEMUS, tulosta ja toimita muine tarvittavine liiteasiakirjoineen rakennusvalvonnan asiakaspalveluun. (Myös rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta on saatavana paperisia käsin täytettäviä hakemuslomakkeita).

Alla olevassa tulostettavassa ohjeessa kerrotaan tarvittavista asiakirjoista.  Alla on myös linkki sähköisesti täytettävään/tulostettavaan lomakkeeseen. (Tässä naapurin kuuleminen -lomake on hakemuslomakkeen yhteydessä). Lisäksi alimmaisena on erillinen naapurinkuulemislomake.

Ohje suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamisluvan hakijalle
Sähköisesti täytettävä hakemuslomake (täytettäessä avattava Adobe Acrobat Reader-ohjelmalla)
Sähköisesti täytettävä naapurinkuulemislomake

Maksut
Rakennuspaikkaa koskeva päätös suunnittelutarvealueella (MRL 137 §) 630 €
Poikkeaminen asema-tai yleiskaavasta: 350 €
Rantapoikkeaminen (MRL 72 §): 520 €
Kunnan suorittama naapurin tai asianosaisen kuuleminen / kuultava: 120 €
Lisäksi peritään kuulemisasiakirjojen kopiointikulut, mikäli luvanhakija ei toimita niitä luvan käsittelyyn.
Hakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella: 100 €
Lisäksi peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut.

Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään 200 €.