Takaisin etusivulle

Suunnittelutarve- ja poikkeamisluvat

Suunniteltaessa rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) tai ranta-alueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve rakennustarkastajalta, kaavoituspäälliköltä tai yleiskaavainsinööriltä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Poikkeamislupa tarvitaan myös asemakaava-alueella, jos aiotaan rakentaa kaavamääräysten tai rakennusjärjestyksen vastaisesti.

Kunta voi perustellusti ja erityisen syyn vuoksi myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Tulostettavassa ohjeessa kerrotaan tarvittavista asiakirjoista.  Linkki myös sähköisesti täytettävään/tulostettavaan lomakkeeseen. (Naapurin kuuleminen -lomake on hakemuslomakkeen yhteydessä).

Ohje suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamisluvan hakijalle
Sähköisesti täytettävä hakemuslomake (täytettäessä avattava Adobe Acrobat Reader-ohjelmalla)
Sähköisesti täytettävä naapurinkuulemislomake

Maksut
Rakennuspaikkaa koskeva päätös suunnittelutarvealueella (MRL 137 §) 630 €
Poikkeaminen asema-tai yleiskaavasta: 350 €
Rantapoikkeaminen (MRL 72 §): 520 €
Kunnan suorittama naapurin tai asianosaisen kuuleminen / kuultava: 120 €
Lisäksi peritään kuulemisasiakirjojen kopiointikulut, mikäli luvanhakija ei toimita niitä luvan käsittelyyn.
Hakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella: 100 €
Lisäksi peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut.

Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään 200 €.