Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Vastauksia usein kysyttyihin

Yleistä hulevedestä ja maksusta

Mitä hulevesi on ja miksi siitä laskutetaan?

Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa  sade- tai sulamisvettä.
Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Hulevesimaksua peritään asukkailta hulevesien hallitun johtamisen mahdollistamiseksi. Maksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puistoalueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta.

Hulevesijärjestelmästä hyötyvät kaikki järjestelmän vaikutusalueella olevat kiinteistöt.

Kenelle yleisten alueiden hulevesijärjestelmän huolto kuuluu?

Vastuut jakautuvat kunnan sekä kiinteistön omistajan tai sen haltijan kesken, niin kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-ja puhtaanapidosta 1978/669 on säädetty.

Kiinteistön omistajaa tai sen haltijaa koskee puhtaanapitovelvoite, joka tarkoittaa lehtien, maa-aineksen sekä roskien poistaminen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä sekä tukkeutumisvaaraa aiheuttavan materiaalin poistaminen ojarumpujen aukoilta.

Kiinteistön omistajaa tai sen haltijaa koskee myös talvikunnossapitovelvoite, joka tarkoittaa jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun, ojarumpujen sekä hulevesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana ja jäättömänä. Tonttiliittymän kunnossa- ja ylläpito sekä ojarumpujen avoinna pitäminen.

Vastuiden jakautumisesta tarkemmin kunnan sivuilta Kunnossapito.

Muu hulevesijärjestelmän rakenteellisen toimivuuden ja kunnossapidon vastuu kuuluu kunnalle.

Mikä on hulevesimaksu ja mihin se perustuu?

Hulevesien hallinnan lainsäädäntö on muuttunut maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain uudistuksen yhteydessä vuonna 2014. Hulevedet eivät ole enää osa vesihuoltoa.

Hulevesien hallinta siirrettiin kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka määrittelee kunnalle uusia tehtäviä. Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi kunnalle.

Siilinjärven kunnanvaltuusto on päättänyt 9.12.2019 § 44, että kunta vastaa 1.1.2020 alkaen asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta hulevesiviemärit mukaan lukien ja näin ollen hulevesiasioihin liittyen sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia.

Samalla valtuusto päätti, että kunta ottaa käyttöön kiinteistön painotettuun käyttötarkoitukseen ja pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2020 lukien.

Tekninen lautakunta on päättänyt Tekltk 26.04.2023 § 30 Siilinjärven kunnan hulevesimaksun (hulevesitaksan) määräytymisperusteista ja hulevesijärjestelmän vaikutusalueista.

Miksi hulevesimaksua ei ole ollut aikaisemmin?

Huleveden viemäröinnin investointi- ja ylläpitokustannukset ovat aiemmin sisältyneet Siilinjärven kunnan vesihuollon jätevesiviemäröinnin kustannuksiin. Jätevesimaksut ovat sisältäneet myös hulevesikustannukset.

Uuden vesiyhtiön (Kuopion Vesi Oy) myötä puhtaan ja jäteveden hallinnointi siirtyy vesiyhtiölle ja hulevesien hallinta jää kunnalle.

Miksi maksu peritään, vaikka en ole tehnyt sopimusta hulevesistä?

Kyse on julkioikeudellisesta maksusta, jonka periminen ei perustu sopimukseen vaan lainsäädäntöön. Kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnanvaltuuston ja teknisen lautakunnan päätöksillä hulevesien hallinnasta viemäröinti mukaan luettuna.

Maksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueella olevia kiinteistöjä eikä sen periminen edellytä sopimusta.

Mihin hulevesimaksu käytetään?

Hulevesimaksu käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Hulevesijärjestelmään kuuluu hulevesiviemäreiden lisäksi mm. asemakaavoitetun alueen ojia ja kosteikkoja.

Hulevesimaksua kerätään hulevesijärjestelmästä aiheutuneita kustannuksia vastaava määrä. Hulevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä, ylläpidosta ja rakentamisesta kunnalle aiheutuneet kustannusten on arvoitu olevan vuosittain noin 350 000 euroa (tarkasteltuna ilman vähennyskertoimien vaikutusta). Hulevesijärjestelmän kustannukset ovat aiemmin sisältyneet mm. jätevesimaksuihin.

Miten hulevesimaksu laskutetaan?

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Hulevesimaksu peritään kiinteistön omistajalta tai haltijalta, joka omistaa kiinteistön tai hallinnoi vuokrasopimuksella kunnan tonttia tai on rekisterissä asukkaana hulevesijärjestelmän vaikutusalueella laskutusaineiston poimintahetkellä.

Hulevesijärjestelmän vaikutusalueena ovat asemakaavoitetut alueet. Hulevesilaskutus perustuu noin kuukautta ennen laskutusta kerättyyn rekisteritietoon.

Miksi vain yksi kiinteistön omistajista sai laskun?

Lasku lähetetään vain yhdelle kiinteistön omistajalle. Jos kyseessä on Siilinjärven kunnalta vuokrattu kiinteistö/tontti, niin hulevesimaksu kohdistuu tontinvuokrajärjestelmässä olevalle laskun vastaanottajaosapuolelle.

Jos kyseessä on kiinteistön omistaja, niin maksu kohdistuu yhdelle osapuolelle seuraavassa järjestyksessä:

  • osapuolen sukunimi aakkosjärjestyksessä
  • osapuolen etunimi aakkosjärjestyksessä.

Kiinteistön hulevesimaksusta vastaa kiinteistön omistajat yhteisvastuullisesti, jonka hallinnassa kiinteistö on laskutusajankohtana.

Laskutuksen lähtötietona käytetään lainhuutorekisteriä, väestörekisteriä ja Siilinjärven kunnan vuokrauksien osalta tontinvuokrarekisteriä.

Lasku kohdistetaan kiinteistön haltijalle, mikäli kiinteistö on kunnan tontinvuokrarekisterissä. Muiden tahojen vuokrauksista kunnalla ei ole käytettävissä kattavia tietoja, joten näiden kiinteistöjen osalta lasku kohdistetaan kiinteistön rekisteröidylle omistusoikeudelle (lainhuuto).

Omistan useita kiinteistöjä. Miksi en voi saada kaikkien omistuksessani olevien kiinteistöjen hulevesimaksuja yhdellä laskulla?

Teknisistä syistä maksu tulee jokaisesta kiinteistöstä erikseen.

Miten voin saada vähennystä hulevesimaksusta?

Kiinteistöjen erityispiirteitä voidaan ottaa huomioon kohtuullistamiskertoimen avulla.

Kohtuullistamiskerrointa käytetään alentamaan yksittäisen kiinteistön hulevesimaksua. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava
vähennystä hulevesimaksuun laskussa määritellyltä viranomaiselta. Kohtuullistamisperusteet kertoimineen on esitetty alla olevassa:

Kohtuullistaminen

Mikäli kunnan hulevesijärjestelmän oja tai putki kulkee kiinteistön alueella, jolla ei ole tähän tarkoitettua rasitetta olemassa ja jos hulevesien johtaminen kyseisen kiin­teis­tön kautta on välttämätöntä kunnan hulevesijärjestelmän toimivuudelle, on ky­sei­nen kiinteistö oikeutettu vähennykseen hulevesimaksusta viranomaisen har­kin­nan perusteella.
Kerroin 0 – 1.

Vähennys voidaan myöntää määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana. Olosuhteiden muuttuessa kertoimien sovellettavuus tarkastellaan tarvittaessa uudestaan.

Mitä teen, jos hulevesimaksussa on virhe? Miten teen hulevesilaskua koskevan muistutuksen?

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla (maksuvelvollisella) on oikeus tehdä kirjallinen muistutus julkisoikeudellisesta hulevesimaksusta 14 päivän kuluessa laskun saamisesta kunnan tekniselle lautakunnalle sähköpostitse tekniset@siilinjarvi.fi tai toimittamalla Siilinjärven kunnan tekniselle palvelualueelle (käyntiosoite Oppipojantie 4) tai postitse Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut, PL 5, 71800 Siilinjärvi.

Viranhaltija tekee muistutuksen johdosta viranhaltijapäätöksen, johon liitetään oikaisuvaatimus osoitus (muutoksenhaku tehdään tekniselle lautakunnalle). Muuttuneesta maksusta lähetään maksuvelvolliselle uusi lasku.

Täytyykö hulevesimaksu maksaa, jos siinä on virhe?

Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu ja suoraan ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä tai määräystä.

Erääntyneelle laskulle on suoritettava voimassa oleva viivästyskorko sekä huomautuskulut kirjallisen maksukehotuksen lähettämisestä.

Mikäli hulevesimaksusta on tehty kirjallinen muistutus, mahdolliset perintätoimenpiteet katkaistaan. Muistutuksen johdosta tehdään viranhaltijapäätös ja maksuvelvolliselle lähetetään uusi korjattu hulevesimaksu.

Keitä hulevesimaksu koskee?

Hulevesimaksu peritään kaikilta hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta, vaikka alueella ei olisikaan hulevesiviemäriä tai kyseistä kiinteistöä ei jostain syystä voisi liittää olemassa olevaan hulevesiviemäriin. Siten sellaiset kiinteistöt, joilta johdetaan hulevettä kunnan järjestelmään tai joilta voi esimerkiksi joissakin olosuhteissa johtua hulevettä kunnan järjestelmään tai joita kunnan yleisten alueiden huleveden hallinta palvelee, kuuluvat vaikutusalueeseen. Myös ojat, kunnan purot ja hulevesirummut ovat osa hulevesijärjestelmää, jonka ylläpitämiseksi maksua peritään.

Siilinjärvellä hulevesijärjestelmän vaikutusalueiksi on määritelty seuraavat alueet: Pohjois-Siilinjärvi ja Etelä-Siilinjärvi.

Asemakaava-alueiden muuttuessa myös huleveden vaikutusalueen rajat muuttuvat vastaaviksi. Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue tarkistetaan tarvittaessa kulloinkin voimassa olevaa asemakaavoitettua aluetta vastaavaksi. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueet 2020 löytyvät karttapalvelusta, josta voi tarkistaa kuuluuko kiinteistö hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen.

Miksi pitää maksaa hulevesimaksu, jos imeyttää hulevedet tontilla eikä mitään mene tontin ulkopuolelle?

Hulevesi ei jää pelkästään tontille, vaan sitä siirtyy alueen ojiin tai viemäreihin eli kunnan hallinnoimaan hulevesijärjestelmään. Hulevesimaksulla katetaan näistä syntyvät kustannukset sekä yleisten alueiden kuten katujen ja puistojen kuivatus.

Miksi maksu ei koske haja-asutusaluetta?

Kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääasiassa asemakaava-alueen hulevesien hallinnasta. Kunnalla ei ole hulevesien hallintaan liittyvää velvollisuutta haja-asutusalueella eli asemakaavan ulkopuolella.

Kunta voi kuitenkin ottaa tehtäväkseen hoitaa hulevedet myös asemakaava-alueiden ulkopuolella tarvittavilla alueilla, jos se esimerkiksi asumistiheyden, pohjaveden suojelun tai muun vastaavan syyn kannalta on perusteltua.

Miksi saimme laskun, vaikka alueella ei ole hulevesiviemäriä?

Maksulla katetaan pääosin asemakaava-aluetta palvelevan hulevesijärjestelmän ylläpito ja rakentaminen. Maksun kohdentumiseen ei vaikuta se, hoidetaanko alueen hulevesien hallinta viemäröinnillä vai avo-ojin.

Miksi joudun maksamaan hulevesimaksua, vaikka olen tehnyt kiinteistööni hulevesisaneerauksen, asentanut salaojat ja hulevesiviemäröinnin eikä kiinteistöltä mene vettä jätevesiviemäriin?

Vesihuoltolain mukaan hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Hulevesiviemäriin johdetut kiinteistön hulevedet johdetaan kunnan hulevesijärjestelmään, jonka ylläpitämisestä aiheutuviin kustannuksiin hulevesimaksua kerätään.

Hulevesimaksu on kunnan päättämä maksu, joka perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi vesistöön, maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Olen saanut kiinteistöni osalta vesihuoltolain perusteella vapautuksen hulevesiverkkoonliittymisestä. Miten ko. vapautus huomioidaan osaltani tulevassa hulevesimaksussa?

Hulevesien hallinta siirtyi vesihuoltolaista maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 2014. Aikaisempi vesihuoltolain mukainen vapautus hulevesijärjestelmään liittymisestä ei automaattisesti poista tai vähennä hulevesimaksua.

Kiinteistön on mahdollista hakea vähennystä hulevesimaksuun laskussa määritellyltä viranomaiselta. Vähennys voidaan myöntää määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.

Kiinteistöön ja rakennuksiin liittyviä kysymyksiä

Mikä on kiinteistö?

Kiinteistö on kiinteistörekisteriin merkitty itsenäinen maa- ja/tai vesialueen omistusyksikkö, johon kuuluvat lähtökohtaisesti, sillä sijaitsevat rakennukset ja kiinteät laitteet. Kiinteistöllä tarkoitetaan tilaa, tonttia tai vuokrasopimuksella osoitettua oikeutta kiinteistöön tai sen osaa eli vuokra-aluetta.

Mikä on hulevesijärjestelmän vaikutusalue? Onko minun kiinteistöni tai taloni hulevesijärjestelmän vaikutusalueella?

Siilinjärvellä hulevesijärjestelmän vaikutusalueiksi on määritelty (Tekltk 26.4.2023 § 30) seuraavat alueet:
Pohjois-Siilinjärvi ja Etelä-Siilinjärvi.

Asemakaava-alueiden muuttuessa myös huleveden vaikutusalueen rajat muuttuvat vastaaviksi. Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue tarkistetaan tarvittaessa kulloinkin voimassa olevaa asemakaavoitettua aluetta vastaavaksi.

Mikä on kiinteistöni pinta-ala?

Kiinteistön pinta-ala löytyy kiinteistöverolaskusta tai kiinteistön vuokralaskusta. Kiinteistön pinta-alasta puhuttaessa tarkoitetaan maapinta-alaa, ei kiinteistöllä olevien rakennusten pinta-alaa.

Kiinteistön pinta-ala ei välttämättä ole sama, kuin maksuperusteena oleva hallintayksikön pinta-ala. Jos kyseessä on erillinen vuokra-alue tai maarekisteritila, niin hulevesimaksun perusteena olevan hallintayksikön pinta-ala (alue) kohdistuu vain kaavoitelle korttelinosan alueelle.

Tuleeko rakentamattomille kiinteistöille hulevesimaksu?

Hulevesimaksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöjä/tontteja. Myös rakentamattomia.

Miksi rakennuksen käyttötarkoitus on väärä?

Hulevesimaksuun on oletuksena otettu kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten mukainen painotettu käyttötarkoitus.

Toisinaan rakennuksen käyttötarkoitus ei vastaa todellisuutta. Kiinteistöllä voi olla myös useita rakennuksia, joiden käyttötarkoitus vaihtelee esim. siten, että samalla kiinteistöllä on omakotitalon lisäksi pieni verstas tms. Kirjallisesti ilmoitetut virheet (esim. muistutus) rakennuksen käyttötarkoituksesta korjataan ja lopullinen lasku määräytyy todellisen käyttötarkoituksen mukaan.

Hulevesimaksu määräytyy lähtökohtaisesti rakennusten pääkäyttötarkoituksen mukaisesti. Samalla kiinteistöllä voi sijaita eri käyttötarkoituksessa olevia rakennuksia, jolloin rakennusten painotettu käyttötarkoitus vaihtelee.

Kiinteistön painotettu käyttötarkoitus määräytyy sen perusteella, minkä käyttötarkoitusluokan mukaisten rakennusten kerrosalojen suhde kaikkien rakennusten kerrosalaan on suurin.

Käyttötarkoitusluokkia on käytössä kolme: 1) omakoti- ja vapaa-ajan rakennukset, 2) rivitalot, kerrostalot sekä 3) liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset, ym.

Jos kiinteistön kerrosalasta suurin osa on asuinrakennuksia, tarkennetaan käyttötarkoitusluokkaa seuraavassa järjestyksessä:

  • käyttötarkoitukseksi määritetään asuinkerrostalo, jos kiinteistöllä sijaitsee yksikin asuinkerrostalo
  • käyttötarkoitukseksi määritetään omakotitalo/paritalo, jos kiinteistöllä ei sijaitse asuinkerrostaloja eikä rivitaloja, mutta sijaitsee yksikin omakoti- tai paritalo.

Onko tontillani hulevesiviemäriä? Onko alueellani mahdollisuus liittyä hulevesiverkostoon?

Hulevesiviemärien sijainnit löytyvät kunnan johtokartaltaLiittämiskohta määräytyy rajakohtalausunnon mukaan. Rajakohtalausunnon voi tilata Siilinjärven kunnan tekniseltä palvelualueelta kunnallisteknisestä suunnittelusta. Valitettavasti johtokartta ei ole katsottavissa netistä.

Miten toimia, jos haluaa liittyä hulevesiviemäriin?

Kunnan hulevesiviemäriin liittyäkseen tulee kiinteistönomistajan ottaa ensin yhteyttä LVI-suunnittelijaan, joka selvittää kiinteistön edellytykset liittyä hulevesiviemäriin sekä laatii tarvittaessa kiinteistön hulevesien johtamisesta LVI-suunnitelmat.

Kiinteistön hulevesijärjestelmä liitetään kunnan hulevesijärjestelmään huleveden rajakohtalausunnon mukaisesti. Rajakohtalausunnossa on määritetty liittämiskohdan (rajakohta) sijainti, liitoskorkeus ja padotuskorkeus. Rajakohtalausunto tilataan tekniseltä palvelualueelta sähköpostitse kuntatekniikka.suunnittelu@siilinjarvi.fi.

Kunta rakentaa hulevesiliittymät yleisellä alueella tontin rajan läheisyyteen, josta eteenpäin rakentamisesta vastaa kiinteistö. Kiinteistöjen hulevesiliittymät rakennetaan kiinteistöille uusille alueille katujen rakentamisen yhteydessä.

Mikäli kiinteistön hulevesiliittymää ei ole jo valmiiksi rakennettu kiinteistölle tai sen läheisyyteen, tilataan tonttiliittymän rakentamistyö osoitteesta kuntatekniikka.suunnittelu@siilinjarvi.fi

Tonttiliittymät rakennetaan tilausjärjestyksessä ja kesäaikaan työjono voi olla hyvinkin pitkä. Kiinteistön hulevesien johtamisesta kunnan hulevesijärjestelmään ei laadita erillistä sopimusta, ei peritä erillistä liittymismaksua eikä huleveden tonttiviemärin rakentamismaksua. Kiinteistön hulevesien hallintarakenteita ei ilman lupaa saa sijoittaa katu- tai muulle yleiselle alueelle. Samassa yhteydessä kannattaa selvittää myös kiinteistön vesi- ja jätevesiviemärijohtojen rakentamis- ja saneeraustarve.

Jos hulevesiviemäriä ei ole, mihin tontin vedet johdetaan?

Kiinteistön hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain perusteella kielletty. Kiinteistön on liityttävä kunnan hulevesijärjestelmään tai haettava vapautus liittymisvelvoitteesta. Vapautushakemuksessa kiinteistön on perusteltava ja esitettävä kuinka se hoitaa hulevedet. Tontin rakennusten katto-ja salaojavedet voidaan johtaa esim. kiinteistöjen raja- tai puistossa olevaan ojaan. Tähän tarvitaan kuitenkin maanomistajan/-haltijan suostumus.