Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kiusaaminen ja ristiriitatilanteet koulussa

Kiusaaminen ja oppilaiden väliset ristiriitatilanteet koulussa

Meillä kaikilla on unelma yhteiskunnasta, jossa ei ole kiusaamista, häirintää tai ristiriitatilanteita. Kaikki me tiedämme, että todellisuudessa näitä ikäviä ilmiöitä esiintyy niin yhteiskunnassa ja myös kouluissa. Sen vuoksi kiinnitämme kaikissa Siilinjärven kouluissa erityistä huomiota kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamistapausten selvittelyyn. Tämä sama koskee kaikkea muutakin epäasiallista käytöstä.

Väkivallan, kiusaamisen ja erilaisen häirinnän ehkäisy on tärkeä osa koulujen yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Tällä työllä vaikutetaan oppilaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä koko kouluyhteisön ilmapiiriin. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteuttamista. Voit tutustua Siilinjärven ao. suunnitelmaan tästä.

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Kiusatuksi tuleminen rikkoo tätä perusoikeutta ja aiheuttaa monia kielteisiä ja usein pitkäkantoisia seurauksia lasten ja nuorten kehitykselle. Siksi Siilinjärven kaikissa kouluissa kiusaamista ehkäistään ennakolta ja kiusaamistapauksiin puututaan viipymättä. Varsinaisen kiusaamisen ohella kouluissa oppilaiden välillä esiintyy erilaisia ristiriitatilanteita. Myös näihin ristiriitatilanteisiin puututaan ja ristiriidat selvitetään.

Milloin on kyseessä kiusaaminen?

Kiusaamisella on ominaispiirteitä, jotka erottavat sen esimerkiksi riitelystä, häirinnästä tai yksittäisestä väkivaltatilanteesta. Kiusaaminen on toistuvaa, suunnitelmallista ja tahallista toimintaa. Kiusaamisessa kyse on vallankäytöstä. Kiusaamalla pyritään alistamaan, vahingoittamaan tai loukkaamaan henkilön fyysistä tai psyykkistä koskemattomuutta. Kiusaaminen voi tapahtua yhden tai useamman henkilön toimesta ja se voi kohdistua myös aikuiseen.

Kiusaaminen voi olla fyysistä (esim. tönimistä, lyömistä, nipistelyä tai muuta kehon satuttamista) tai psyykkistä (esim. nimittelyä, haukkumista, ilmeilyä, matkimista, uhkailua, kiristämistä). Kiusaaminen voi kohdistua myös toisen omaisuuteen (esim. tavaroiden ottaminen ilman lupaa, niiden rikkominen ja piilottaminen).

Toisinaan kiusaamisella pyritään vaikuttamaan negatiivisesti kaverisuhteisiin. Tällöin kiusaaminen ilmenee yksin jättämisenä, syrjimisenä, juoruiluna, perättömien asioiden kertomisena tai kuvien tai henkilökohtaisten asioiden levittämisenä sosiaalisessa mediassa.

Kiusaamista on myös seksuaalinen häirintä. Lapseen ja nuoreen kohdistuvassa seksuaalisessa häirinnässä on kysymys heidän altistamisestaan ikään kuulumattomalle seksuaalisuudelle. Seksuaalinen häirintä loukkaa henkilön fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

Koulukiusaamista on kiusaaminen, joka tapahtuu koulussa kouluajalla.

Milloin on kyseessä ristiriitatilanne?

Oppilaiden välisille ristiriitatilanteille on tyypillistä seuraavat asiat:

– kyseessä on yksittäinen tilanne (kiusaaminen on toistuvaa)

– ristiriidan osapuolet ovat keskenään tasaveroisessa asemassa (kiusaamisessa kiusatulla on alisteinen asema)

– ristiriitatilanne voi syntyä niin, että osapuolet eivät sitä tietoisesti halua (kiusaaminen on tiedostettua toimintaa).

Ristiriitatilanteiden vakavuusaste vaihtelee. Ne voivat olla kahden oppilaan välistä keskinäistä nimittelyä tai vakava tappelu. Kaikki kouluissa tapahtuvat oppilaiden väliset ristiriitatilanteet selvitetään. Ristiriitatilanteen selvittelyssä huomioidaan tilanteen vakavuus.

Kiusaamisen ehkäisy kouluissa

Osana koulun oppilashuoltosuunnitelmaa kaikissa Siilinjärven kouluissa on kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisen toimenpidesuunnitelma. Perustan kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiselle luovat vuorovaikutus- ja ryhmässä toimimisen taidot, erilaisuuden hyväksyminen, empatiakyky, suvaitsevaisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Kaikkien koulussa työskentelevien tulee kohdella toisiaan kunnioittavasti ja tasavertaisesti.

Kaikissa kouluissa kiinnitetään huomiota yhteisölliseen toimintakulttuuriin. Yhteisöllinen toimintakulttuuri ilmenee mm. koulun järjestyssäännöissä, ”luokkasopimuksissa” ja koulun tapahtumissa. Lisäksi kouluissa on käytössä oppilaskuntatoimintaa sekä kummi- ja tukioppilastoimintaa. Luokkatasolla korostuu opettajan oppilastuntemus ja tämän kautta yksittäisen oppilaan kokemus kuulluksi, nähdyksi ja tunnistetuksi tulemisesta.

Kiusaamisen ja ristiriitatilanteiden selvittely koulussa

Siilinjärven kaikissa perusopetusta antavissa kouluissa noudatetaan yhtenevää mallia kiusaamistapausten selvittelyssä. Jos kiusaaminen on tapahtunut koulussa kouluaikana, kiusaamisen selvittelyyn osallistuminen ei ole oppilaalle vapaaehtoista. Mikäli kiusaamista tapahtuu vapaa-ajalla tai koulumatkoilla, ensisijainen vastuu kiusaamisen selvittämisestä on oppilaiden huoltajilla. Koulu voi kuitenkin näissä tapauksissa avustaa huoltajia kiusaamisen selvittelyssä ja toimia yhteisenä areenana selvittelyyn.

Voit tutustua Siilinjärven perusopetuksessa noudatettavaan kiusaamistapausten selvittelymalliin tästä: Kiusaamiseen puuttuminen Siilinjärven perusopetuksessa

Oppilaiden välisiin ristiriitatilanteisiin puuttumisessa kouluilla on käytössä keskenään erilaisia malleja (mm. verso-sovittelu, resto-sovittelu). Ristiriitatilanteiden selvittelyn yleiset suuntaviivat on kuitenkin sovittu yhteisesti. Voit tutustua Siilinjärven perusopetuksessa noudatettavaan ristiriitatilanteiden selvittelymalliin tästä: Oppilaiden välisten ristitiitatilanteiden selvittely

Keskustelulomake kiusaamistilanteissa

Sopimus ristiriitatilanteen ratkaisuksi

Minua tai lastani kiusataan – mitä teen?

Opetushallitus on julkaissut oppilaille ja vanhemmille oheiset ”huoneentaulut”, joissa on esitetty tiivistetysti toimintamalli, jos oppilas on joutunut kiusauksen kohteeksi. Nämä valtakunnalliset ohjeet toimivat oppilaiden ja huoltajien ohjeena myös Siilinjärvellä. Näissä malleissa keskeistä on se, että kiusaamisesta pitää aina ilmoittaa koululle. Koulu voi puuttua kiusaamisen vain, jos se on siitä tietoinen!

Toimi näin kiusaamistilanteessa / Oppilaat (oph.fi)

Toimi näin kiusaamistilanteessa / Vanhemmat (oph.fi)