Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Resurssiviisausohjelman tavoitteet

Resurssiviisausohjelmassa on asetettu tavoitteet viiteen teemaan: energiantuotantoon ja -kulutukseen, liikkumiseen ja yhdyskuntarakenteeseen, kulutukseen ja materiaalivirtoihin, ruuan tuotantoon ja -kulutukseen sekä vedenkäyttöön ja luonnonvesiin. Konkreettiset, mitattavissa olevat tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi vievät kohti visiota kestävästä, resurssiviisaasta ja elinvoimaisesta Siilinjärvestä, jonka yhdyskuntarakenne eheytyy ja täydentyy. Tavoitteiden seurantaa käynnistetään vaiheittain vuosien 2020–2035 aikana.

Vedenkäyttöön ja luonnonvesiin asetetut tavoitteet 2035 sekä niihin tehdyt toimenpiteet

Vedenhankinta ja pohjavesien suojelun tavoitteena on, että pohjavesien suojelu on erinomaisella tasolla ja tuotettu juomavesi on edelleen laadukasta. Tavoitteena on lisäksi, että pohjavesien suojelua edistetään kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on aloitettu tekemään seuraavia toimenpiteitä:

  • Ympäristönsuojelumääräyksien teko aloitetaan vuonna 2020
  • Harjamäki-Kasurila pohjavesialueen jatkotutkimukset aloitetaan vuoden 2020 aikana, jonka jälkeen päivitetään pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
  • Ahmon urheilukentän rakentamisessa huomioitiin ympäristönäkökohdat
  • Pohjavesialueilla hyödynnetään maalämpöä vain rajoitetusti
  • Vesihuollon kehittämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Suunnitelmassa esitetään mm. tarvealueet, joilla viemäriverkoston rakentaminen katsotaan tarpeelliseksi. Tarvealueiden määrittelyssä huomioidaan mm. pohjavesialueella oleva asutus.

Luonnonvesien suojelemiseksi on asetettu tavoitteeksi muun muassa, että pintavesien tila on hyvä, mikromuovit eivät uhkaa vesien tilaa, jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset täyttävät ympäristöluvan asettamat vaatimukset, hulevesi- ja hajakuormitus on vähentynyt. Tavoitteiden saavuttamiseksi on aloitettu tekemään seuraavia toimenpiteitä:

  • Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa vuosille 2022–2027 on aloitettu työstämään ELY-keskuksen ja sidosryhmien kanssa
  • Jätevedenpuhdistamon kuormitustuloksia seurataan jatkuvasti
  • Vesitietoutta lisätään muun muassa osallistumalla maailman vesipäivään tiedotteiden muodossa
  • Kaavoituksessa huomioidaan hulevedet
  • Harjualueen virkistysreitistöä parannetaan ja niiden karttoja päivitetään