Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Asiakasmaksut

Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut määräytyvät lapselle valitun palvelun laajuuden, perheen koon ja bruttotulojen perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi, joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli tuloselvityksiä ei ole toimitettu määräajassa, maksu määritellään korkeimman maksuluokan mukaan (288€/kk).

Varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten huoltajien tulee täyttää sähköinen palvelusopimus ennen varhaiskasvatuksen alkua sekä hyväksyä joko korkein asiakasmaksu tai ilmoittaa tulot tarvittavine liitteineen tai hyväksyä tulorekisterin tietojen käyttämisen asiakasmaksun määrittämistä varten viimeistään sen kuukauden aikana jolloin lapsen varhaiskasvatus alkaa. Palvelusopimus on voimassa vähintään kolme kuukautta.

Perheen olosuhteiden muuttuessa esim. tulojen muuttuminen > +/- 10 % tai perhekoon muuttuessa tulee siitä ilmoittaa välittömästi varhaiskasvatuksen toimistosihteereille.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei muuteta takautuvasti, ellei maksu ole perustunut huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin (asiakasmaksulaki 12 §)

Hoitovuorot ja sovitut vapaapäivät on ilmoitettava hoitoviikkoa edeltävänä maanantaina klo 24.00 mennessä. Mikäli ennakkoon varatulle hoitopäivälle sattuu lapsen sairauspäivä tai muu poissaolo, lasketaan kyseinen päivä hoitopäivän veroiseksi päiväksi.

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus asiakasmaksusta elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella.

Maksun suuruus ja tulorajat

1.8.2021 alkaen;
Perheen koko, tulorajat, maksuprosentti ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle maksulle:

Perheen henkilömäärä Tuloraja €/kuukausi Maksuprosentti Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle maksulle
2 2798 10,7 5485
3 3610 10,7 6297
4 4099 10,7 6786
5 4588 10,7 7275
6 5075 10,7 7762

Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa suhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Ylin kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 288 euroa, joka peritään perheen nuorimmasta lapsesta ja alin tulojen mukaan lasta kohden perittävä maksu on 27 euroa. Saman perheen toisen varhaiskasvatuksessa olevan maksu on enintään 40 % perheen nuorimman lapsen maksusta, maksimissaan 115 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Maksulaskurin avulla saat arvion asiakasmaksusta

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos huoltajat eivät ota vastaan lapselle myönnettyä paikkaa eikä sitä ole peruutettu ennen varhaiskasvatuksen alkamista, huoltajilta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Jos lapselle varataan varhaiskasvatuspaikka huoltajien loman ajaksi eikä sitä peruta, voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua (alle 27 €), voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Asiakasmaksun määrittämiseen ja laskutukseen liittyvissä asioissa yhteydenotot:

Haaparinteen päiväkoti, Kasurilan esikoulu, Kehvon päiväkoti, Päiväkoti Pikkusiili, Pöljän päiväkoti, Toivalan päiväkoti, Vuorelan päiväkoti ja yksityinen varhaiskasvatus

palvelusihteeri
Niina Raatikainen
044 740 1973
niina.raatikainen@siilinjarvi.fi

Leppäkaarteen päiväkoti, Kuuslahden päiväkoti, Päiväkoti Pilvilinna, perhepäivähoito ja yksityinen varhaiskasvatus

palvelusihteeri
Anne Pelkonen
044 740 1615
anne.pelkonen@siilinjarvi.fi

Lomakkeet ja tiedotteet

Hoitoaikaperusteinen asiakaslaskutus käyttöön 1.8.2020 alkaen

Laskutettavien tuntien laskenta

Lisätietoa asiakasmaksuista ja niiden määrittämisestä 1.8.2021 alkaen

Tarvittavat liitteet tuloselvitykseen

Maksun alennus-/vapautushakemus

Palvelusopimus (e-lomake)