Takaisin etusivulle

Asiakasmaksut

Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli tuloselvityksiä ei ole toimitettu määräajassa, maksu määritellään korkeimman maksuluokan mukaan (1.8.2018 alkaen 289 €/kk).

Kaikkien varhaiskasvatuksen aloittavien lasten huoltajien tulee täyttää ja palauttaa tuloselvitys- ja palvelusopimuslomake viikon kuluessa hoidon aloittamisesta.

Perheen olosuhteiden muuttuessa esim. tulojen muuttuminen > +/- 10 % tai perhekoon muuttuessa tulee siitä ilmoittaa välittömästi varhaiskasvatuksen toimistosihteereille.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei muuteta takautuvasti.

Perheille, jotka eivät poikkeavan työajan tai opiskelun vuoksi tarvitse varhaiskasvatusta jokaisena toimintapäivänä, voidaan tehdä 10 tai 15 päivän sopimus. Sopimus tehdään hoitosuhteen tai kalenterikuukauden alusta vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Sopimusta ei voida tehdä eikä muuttaa takautuvasti. Asiakasmaksu saadaan, kun lapsen kuukausimaksu jaetaan 20:llä ja kerrotaan sovituilla hoitopäivillä. Hoitovuorot ja sovitut vapaapäivät on ilmoitettava hoitoviikkoa edeltävänä tiistaina klo 10 mennessä. Mikäli ennakkoon varatulle hoitopäivälle sattuu lapsen sairauspäivä tai muu poissaolo, lasketaan kyseinen päivä hoitopäivän veroiseksi päiväksi.

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus asiakasmaksusta elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella.

Maksun suuruus ja tulorajat

1.8.2018 alkaen:
Perheen koko, tulorajat, maksuprosentti ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle maksulle:

Perheen henkilömäärä Tuloraja €/kuukausi Maksuprosentti Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle maksulle
2 2102 10,7 4800
3 2713 10,7 5410
4 3080 10,7 5780
5 3447 10,7 6150
6 3813 10,7 6515

Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa suhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Ylin kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 289 euroa, joka peritään perheen nuorimmasta lapsesta ja alin tulojen mukaan lasta kohden perittävä maksu on 27 euroa. Saman perheen toisen varhaiskasvatuksessa olevan maksu on enintään 50% perheen nuorimman lapsen maksusta, maksimissaan 145 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Maksulaskurin avulla saat arvion asiakasmaksusta

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta (pienin perittävä maksu 27 €).

Asiakasmaksun määrittämiseen ja laskutukseen liittyvissä asioissa yhteydenotot:

Haaparinteen päiväkoti, Kasurilan esikoulu, Kehvon päiväkoti, Päiväkoti Pikkusiili, Toivalan päiväkoti, Vuorelan päiväkoti, yksityinen varhaiskasvatus ja perhepäivähoito

toimistosihteeri
Sari Linna
044 740 1973
sari.linna@siilinjarvi.fi

Harjamäen päiväkoti, Leppäkaarteen päiväkoti, Päiväkoti Pilvilinna, Päivärinteen päiväkoti, Pöljän päiväkoti, Simonsalon päiväkoti, yksityinen varhaiskasvatus ja perhepäivähoito

toimistosihteeri
Anne Pelkonen
044 740 1615
anne.pelkonen@siilinjarvi.fi

Lomakkeet ja tiedotteet

Tiedote asiakasmaksuista ja sähköisistä palveluista

Asiakasmaksun määritys

Lisätietoa maksuista

Maksun alennus-/vapautushakemus

Palvelusopimus ja tuloselvitys