Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Muutoksenhaku

Kunnan viranomaisten päätöksiin voidaan hakea muutosta eri tavoin riippuen siitä, mitä asiaa päätös koskee. Päätökseen liitetään muutoksenhakuohje, josta ilmenee tarkat tiedot muutoksen hakemiseksi. Kaikki kunnan viranomaisten päätökset eivät ole muutoksenhakukelpoisia. Mikäli päätös koskee ainoastaan valmistelua tai täytäntöönpano, päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta. Myös muutoksenhakukielto ilmoitetaan muutoksenhakuohjeessa.

Kuntalakiin perustuva oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Kunnan viranomaisen päätöksiin haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla yleensä sellaisissa asioissa, joissa viranomaisen toimivalta perustuu kuntalakiin. Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen voi asianosaisen lisäksi tehdä jokainen kunnan jäsen. Asianosaisena pidetään sitä, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe kunnan muiden viranomaisten kuin valtuuston päätöksistä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle toimielimelle eli kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Toimielimen alaisten viranomaisten päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään kuitenkin ylemmälle toimielimelle.

Kunnallisvalitus

Valtuuston päätökseen sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus on lähtökohtaisesti vain oikaisuvaatimuksen tehneellä. Mikäli toimielin on muuttanut päätöstään oikaisuvaatimuksen johdosta, kunnallisvalituksen saa tehdä myös kunnan jäsen. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus on laillisuusvalitus, jonka saa tehdä ainoastaan sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen.

Erityislainsäädäntöön perustuva hallintovalitus

Kuntalaki on kunnallishallintoa koskeva yleislaki, jonka erityislait syrjäyttävät ristiriitatilanteessa. Kunnan viranomaiset tekevät päätöksiä esimerkiksi sosiaali-, terveydenhuolto, ympäristö- ja opetustoimen lainsäädännön perusteella. Erityislainsäädännössä valituslajina on useimmiten hallintovalitus, jonka voi tehdä ainoastaan asianosainen. Hallintovalitus on tehtävä hallinto-oikeudelle pääsääntöisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus voidaan tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino

Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino, mutta se on kuitenkin oikeusturvakeino, jota käyttämällä viranomaisen toiminta saadaan ylemmän saman toimialan viranomaisen, aluehallintoviraston sekä ylimpien laillisuusvalvojien eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin tutkittavaksi. Hallintokantelun voi tehdä, jos katsoo kantelun kohteena olevan viranomaisen menettelyn tai toiminnan lainvastaiseksi, virheelliseksi tai epäasianmukaiseksi. Kannella voi myös viranomaisen toimimattomuudesta ja tehtävien laiminlyönnistä.