Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Vesiasioiden valvonta

Vesilain valvonnasta vastaavat yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Siilinjärvellä vesilain mukaisia asioita valvoo viranomaislautakunnan alaisena ympäristönsuojelutarkastaja.

Valtion ja kunnan valvontaviranomaisilla on vesiasioissa rinnakkainen valvontavastuu. Ne voivat sopia vastuunjaosta kohteittain. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Siilinjärven ympäristönsuojelun välillä on sovittu ensisijaisesta valvontavastuusta siten, että ELY-keskuksen vastuulle kuuluvat

 • toiminnat, joilla on vesilain mukaisen luvan lisäksi aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa
 • toiminnat, joista aiheutuu pohjaveden pilaantumisen vaaraa
 • vesistön säännöstely
 • luvanvaraiset ruoppaukset
 • sillat
 • sellaiset vesirakennuskohteet, joilla on vaikutusta usean kunnan alueelle

Muissa asioissa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ensisijainen valvoja. Yleisimpiä kunnan valvottavia vesilain mukaisia toimenpiteitä ovat pienet vesirakennustyöt, kuten ruoppaukset ja ojitusasiat.

Ruoppauksen suunnittelussa huomioitavaa

 • Kaikista koneellisesti tehtävistä ruoppauksista on ilmoitettava ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähinään 30 vuorokautta ennen toimenpidettä.
 • Ruoppausmassojen sijoituspaikka kannattaa miettiä huolellisesti. Maalle sijoitettaessa on huolehdittava, etteivät ne joudu takaisin vesistöön korkean veden, tulvan tai sateen aikana. Mikäli sopivaa kohdetta rannan läheisyydessä ei ole, kannattaa massat kuljettaa muualle sijoitettaviksi.
 • Vesilain mukaan vesialueen rajana pidetään keskivedenkorkeuden, siis pitkän ajan keskiarvon, mukaan määrittyvää rantaviivaa. Vesijättöalue voi olla useita vuosia kuivilla ja siten vaikuttaa maa-alueelta. Se on vesilain mukaan kuitenkin vesialuetta,  mikäli keskivedenkorkeus ei ole pysyvästi muuttunut. Ruoppausmassoja ei saa sijoittaa niin, että vesialue muuttuu maa-alueeksi eli vesijättöä ei saa ruoppausmassoilla korottaa.
 • Imuruoppausmassat ovat hyvin vetisiä. Niiden sijoittaminen edellyttää usein erityisjärjestelyjä, esimerkiksi laskeutusaltaita ja patorakenteita, joilla valumia vesistöön voidaan ehkäistä.

Ojittamisessa huomioitavaa

 • Ojituksella tarkoitetaan maan kuivattamiseksi tai alueen käyttöä haittaavan veden poistamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Kyseessä voi olla uuden ojan kaivaminen tai olemassa olevan ojan, noron tai puron suurentaminen tai oikaiseminen.
 • Kiinteistön omistaja saa tehdä toimenpiteitä kiinteistön käyttöä haittaavan veden poistamiseksi. Ojittaminen on tehtävä siten, ettei se aiheuta vettymistä toisen alueella.
 • Ojasta hyötyä saavan on pidettävä oja kunnossa.
 • Siilinjärven viranomaislautakunta myöntää eräät ojituksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ratkaisee ojitusta koskevia erimielisyyksiä.
 • Vähäistä suuremmasta ojituksesta on ilmoitettava ELY-keskukselle viimeistään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä.
 • Jos ojittamisessa on useita osapuolia, on ojitusta varten pidettävä ojitustoimitus. Ojitustoimituksesta voi tiedustella ELY-keskukselta.