Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Katutyöilmoitus

Yleisellä alueella tehtävästä työstä tulee hankkeeseen ryhtyvän tehdä ilmoitus.
Ilmoitusvaatimus perustuu kunnossapitolakiin § 14 a.

Ilmoitus tulee tehdä sähköisesti (Luvan hakijan ohje) ja ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat dokumentit (Katutyöohjeet ja määräykset tekn ltk 25 3 2020):

-Selvitys/suunnitelma, jossa osoitetaan työn tarve/merkitys ja alueen käyttö tarvittavassaaajuudessa (kaivutyöalue, työmaa-alue)

-Työnaikaiset tilapäiset liikennejärjestelyt kaikki liikennemuodot huomioon ottaen

-Työstä vastaava henkilö ja hänen ammattipätevyytensä.

-Työmaakäyttötarkoituksessa työssä käytettävien laitteiden ja rakenteiden sijoitus (työmaasuunnitelma à varastojen-/työmaakoppien sijainti, huoltotiet, liikennöinti, logistiikka jne.)

Valtakirja, jos ilmoituksen tekijä on joku muu kuin hankkeeseen ryhtyvä (johdon/putken/rakenteen omistaja/haltija)

Tämän lisäksi kunta voi vaatia muitakin ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

Kunta antaa ilmoituksen johdosta työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi. Työmaalla on oltava taulu, josta ilmenevät työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Hankkeeseen ryhtyvä voi toteuttaa liikennejärjestelyt tyyppikuvien mukaan, jos ne soveltuvat työhön. Elleivät, on hankkeeseen ryhtyvän esitettävä erillinen liikennejäjestelysuunnitelma.

Tilapäisen liikennejärjestelyn toteutus ja ylläpito on työmaan vastuulla.

Katutyöilmoituksesta annettavan kadunpitäjän suostumuksen ehtona on, että rakennettavalle johdolla/putkella/rakenteella on maanomistajan suostumus.

Ilmoituksen käsittelyaika riippuu hankkeen suuruudesta ja luonteesta. Hankkeeseen ryhtyvän tulisi varautua 2-3 viikon käsittelyaikaan.

Huomio: Hanke voi tarvita myös rakennusvalvonnan tai ympäristöpalvelun lupia. Hankkeeseen ryhtyvä on vastuullinen selvittämään niiden tarve.

Katutyömaksut

Katutyöstä kunta perii (kunnossapitolaki § 14 b) ilmoituksen käsittely- ja työn valvontamaksun ja työn valvontamaksun sekä työalueesta alueenkäyttömaksun.
Lisätietoja: Katutyötaksat ja taksaperiaatteet sekä maksuluokkakartat Tekn ltk 25 3 2020.

Muutoksenhaku

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain 14 §:n nojalla tehtyyn kunnan päätökseen, 15 §:n nojalla tehtyyn päätökseen, joka koskee valvontaviranomaisen määräämistä tai sen tehtävien siirtämistä sekä 14 b §:n nojalla tehtyyn taksan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin kuntalaissa säädetään.

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

Ennen muutoksen hakemista 14 b §:n 1–3 momentin mukaisten maksujen määräämiseen maksuvelvollisen on tehtävä 14 päivän kuluessa maksulipun saamisesta muistutus maksun perimisestä päättävälle kunnan viranomaiselle kirjallisesti kunnan tekniselle lautakunnalle sähköpostitse tekniset@siilinjarvi.fi tai toimittamalla Siilinjärven kunnan tekniselle palvelualueelle (käyntiosoite Oppipojantie 4) tai postitse Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut, PL 5, 71800 Siilinjärvi.
Muistutuksen johdosta on tehtävä uusi päätös, ja maksuvelvolliselle on lähetettävä uusi maksulippu.