Takaisin etusivulle

Tulkkaus

Ohjeita tulkin käyttöön

Tulkin tehtävä tulkkaustilanteessa on viestin välittäminen. Hän ei ole asiakkaan tukihenkilö tai asiamies, vaan toimii tulkkaustilanteessa puolueettomana ja neutraalina viestinnän välikappaleena.

Tulkki voi tuoda esiin myös kulttuuriin liittyviä seikkoja epäselvyyksien ehkäisemiseksi.

Tulkkia tarvitaan, kun henkilöillä ei ole yhteistä kieltä. Tulkki kannattaa tilata paikalle aina, jos asiakkaan kielitaidosta ei ole varmuutta, eikä tiedetä, kykeneekö hän selviytymään asioidensa hoitamisesta suomeksi tai ruotsiksi. Kun kysymyksessä ovat asiakkaan oikeudet, taloudelliset edut tai lainmukaiset velvollisuudet, tulkkauksen järjestäminen on erityisen tärkeää.

Tulkkipalveluista ja niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään eri laeissa. Niissä määritellään mm. kenelle ja milloin tulkkipalveluita tulee järjestää. Tulkitsemisesta säädetään mm. ulkomaalaislaissa (2004/301), laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812), laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) sekä laissa kotoutumisen edistämisestä (2010/1386).

Tulkki voidaan tilata paikalle myös helpottamaan viranomaisen työtä, vaikka asiakas ei tulkkausta katsoisikaan tarpeelliseksi.

Tulkkauksesta aiheutuvat kulut hoitaa pääasiassa tulkin tilaaja, eli viranomainen tai asiakas, itse.

Kun käytät tulkkia

  • Puhu asiakkaallesi suoraan, aivan kuten tekisit ilman tulkkia ja pidä puhuessasi taukoja, jotta tulkki ehtii tulkata sanomasi.
  • Vältä ammattislangia, murteita ja sanaleikkejä. Nämä ovat vaikeita tulkata.
  • Muista, että tulkki tulkkaa kaiken viranomaisen ja asiakkaan välisen keskustelun, ei lisää mitään tai jätä mitään pois.
  • Tulkki ei osallistu keskusteluun vaan tekee osapuolten välisen keskustelun mahdolliseksi. Hän ei esiinny puolestapuhujana tai ylimääräisenä virkamiehenä, vaan on täysin puolueeton ja ehdottomasti vaitiolovelvollinen.
  • Älä pyydä tulkkia suorittamaan hänen toimenkuvaansa kuulumattomia tehtäviä, kuten lomakkeiden täyttö, asiakkaan kanssa.
  • Tulkki voi tehdä omia tulkkausta helpottavia muistiinpanoja, jotka hän hävittää tulkkauksen jälkeen.
  • Jos tulkki on tulkkaamassa useamman tunnin, pidä kerran tunnissa noin 5 -10 minuutin tauko.
  • Pidä kiinni sovitusta aikataulusta. Tulkki ei voi myöhästyä seuraavasta tulkkauksesta viivästysten vuoksi.
  • Käytä tulkkina ammattitulkkia, ei asiakkaan sukulaista, ystävää eikä koskaan lasta! Tulkattava tieto voi olla arkaluonteista, eikä asiakas välttämättä halua kertoa siitä läheisilleen. Kielitaito voi olla riittämätön ja aiheuttaa väärinymmärryksiä.