Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kunnossapito

Kunnossapito suoritetaan määriteltyjen kunnossapitoluokkien ja katujen kunnossa- ja puhtaanapitostandardien mukaisesti.

Ajoradat sekä kevyenliikenteen väylät on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan ja aurataan niiden mukaisessa järjestyksessä. Ykkösluokkaan kuuluvat julkisen liikenteen käyttämät ja muutoin vilkkaat tiet. Ykkösluokan kevyenliikenteen väylät ovat pääväylien yhteydessä sekä keskustassa.

Kakkosluokkaan kuuluvat kokoojakadut ja kolmosluokkaan asuntokadut.

Ykkösluokan tiet ja kevyenliikenteen väylät aurataan, kun lunta on kolme senttiä. Kakkos- ja kolmosluokassa raja on viisi senttiä. Näistä voidaan poiketa rankan lumen tulon mukaan.

Auraus aloitetaan aina ensimmäisenä pääväylistä ja siitä kunnossapitoluokittain edeten. Aurausjärjestys on mietitty myös logistisesti järkeväksi, ettei jouduta tekemään turhaa työtä.

Liikenneväylien kunnossapito toteutetaan pääosin alueurakointina ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen. Liikenneväylien lisäksi kunnossapidetään keskuskorttelin maanpäälliset autopaikat ja torit.

Mahdollisissa vahinkotapauksissa tulee ottaa yhteys kunnossapidosta vastaavaan työnjohtajaan.

Anna palautetta liikenneväylien kunnossapidosta.

Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut kadulla

Tästä linkistä löydät selkeän kaavion, miten kunnossa- ja puhtaanapitovastuut jakaantuvat kunnan ja tontinomistajan kesken.
Alla vielä erikseen kohdat Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet sekä Kunnan velvollisuudet.

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Linkki kunnossapitolakiin.

Tontinomistaja vastaa aina myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tontinomistajalla tarkoitetaan myös tontin vuokraajaa

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölle (MRL 88 §). Kunnossapitolaissa säädetään, että tontinomistajan vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta (myös istutusalueen kautta tontille johtava kulkutie).
Tonttiliittymän kunnossapito käsittää muun muassa sen alla olevan avo-oja rummun pitämisen läpi vuoden toimivana poistamalla siitä sadevesien kulkua estävä jää, lumi, kiviaines, lehdet ja roskat. Lisäksi tontinomistajalle kuuluvat kulkutien auraus sekä tonttiliittymään aurauksen johdosta kertyneen lumivallin poistaminen sekä muut kunnossapitolain 3 §:ssä määritellyt kunnossapitotehtävät.

Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalkakäytävältä jalankulkua haittaava lumi ja jää, sekä huolehtimalla jalkakäytävällä liukkauden torjunnasta ja liukkauden torjuntaan käytettävän kiviaineksen poistamisesta.

Siilinjärven kunta on hoitanut teknisenlautakunnan päätöksellä taajamissa kevyen liikenteenväylien  (keskustaa lukuun ottamatta) kiinteistöjen omistajalle kuuluvat velvollisuudet eikä ole perinyt siitä maksua.

Erityisesti tulee huomata, että lumien siirto liittymästä ja tontin alueelta katualueelle on kielletty. Kiinteistön omistaja vastaa kadulle siirretyn lumen aiheuttamista vahingoista kadun käyttäjille. Lisäksi menettely saattaa aiheuttaa tarpeetonta naapurisovun häiriintymistä.

Siilinjärven kunnan lumenläjityspaikoille saa toimittaa lumia myös yksityisten tonteilta ilman maksua ilman aikarajoituksia. Lumenläjityspaikat sijaitsevat Kirkonkylän osalta Teollisuustien päässä ja Toivala-Vuorela alueella osoitteessa Takojantie 2.

Tieviheralueet

Tieviheralueiden hoidosta tietoa löytyy tästä linkistä tieviheralue.

Kunnan velvollisuudet

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu:

  • rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen sekä sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen
  • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden hoito.

Talvikunnossapitoon kuuluu:

  • lumen, jään ja näkemäesteenä olevien/ kulkemista vaikeuttavien aurausvallien ja lumikasojen poistaminen tiealueelta (ei kiinteistöjen pihaliittymistä)
  • kadun pinnan tasaisena pitäminen
  • liukkauden torjuminen ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen
  • sadevesikaivojen avoinna pitäminen, siten jotta sulamisvedet pääsevät sinne.

Talven kunnossapito urakoitsijat :

Alue 1 (Vesijärvi- Harjamäki) Siilinjärven kunta
Alue 2 (Räisälä – Pyylampi- Panninniemi) Siilinjärven kunta
Alue 3 (Ahmo- Siilinpää-Vanha Pappila- Kasurila) Siilin Monipalvelut Oy
Alue 4  (Simonsalo-Päivärinne- Leppäkaarre) Koneurakointi Sami Mykkänen
Alue 5  (keskusta) Siilin Monipalvelut Oy
Alue 6 (Toivala- Vuorela) Koneurakointi Laitinen & Väänänen Oy

Kirkonkylän alueurakkarajat

Toivala-Vuorela alueurakkarajat

Lumenläjitys

Siilinjärven kunnan lumenläjityspaikoille saa toimittaa lumia myös yksityisten tonteilta ilman maksua ilman aikarajoituksia. Lumenläjityspaikat sijaitsevat Kirkonkylän osalta Teollisuustiellä ja Toivala-Vuorela alueella Tietäjäntiellä.

Yhteystiedot

kunnossapitotyönjohtaja
Mika Kari
044 740 1507
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Päivystys

Katujen kunnossapito (arkisin virka-aikana)
044 740 1507

Työnjohtopäivystys työajan
ulkopuolella, 15.10.–30.4. välisenä aikana

044 740 1565