Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Kunnossapito

Kunnossapito suoritetaan määriteltyjen kunnossapitoluokkien ja katujen kunnossa- ja puhtaanapitostandardien mukaisesti.

Liikenneväylien kunnossapito toteutetaan pääosin alueurakointina ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen. Liikenneväylien lisäksi kunnossapidetään keskuskorttelin maanpäälliset autopaikat ja torit.

Mahdollisissa vahinkotapauksissa tulee ottaa yhteys kunnossapidosta vastaavaan työnjohtajaan.

Anna palautetta liikenneväylien kunnossapidosta.

Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut kadulla

Tästä linkistä löydät selkeän kaavion, miten kunnossa- ja puhtaanapitovastuut jakaantuvat kunnan ja tontinomistajan kesken.
Alla vielä erikseen kohdat Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet sekä Kunnan velvollisuudet.

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Linkki kunnossapitolakiin.

Tontinomistaja vastaa aina myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tontinomistajalla tarkoitetaan myös tontin vuokraajaa

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölle (MRL 88 §). Kunnossapitolaissa säädetään, että tontinomistajan vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta (myös istutusalueen kautta tontille johtava kulkutie).
Tonttiliittymän kunnossapito käsittää muun muassa sen alla olevan avo-oja rummun pitämisen läpi vuoden toimivana poistamalla siitä sadevesien kulkua estävä jää, lumi, kiviaines, lehdet ja roskat. Lisäksi tontinomistajalle kuuluvat kulkutien auraus sekä tonttiliittymään aurauksen johdosta kertyneen lumivallin poistaminen sekä muut kunnossapitolain 3 §:ssä määritellyt kunnossapitotehtävät.

Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalkakäytävältä jalankulkua haittaava lumi ja jää, sekä huolehtimalla jalkakäytävällä liukkauden torjunnasta ja liukkauden torjuntaan käytettävän kiviaineksen poistamisesta.

Siilinjärven kunta on hoitanut teknisenlautakunnan päätöksellä taajamissa kevyen liikenteenväylien  (keskustaa lukuun ottamatta) kiinteistöjen omistajalle kuuluvat velvollisuudet eikä ole perinyt siitä maksua.

Erityisesti tulee huomata, että lumien siirto liittymästä ja tontin alueelta katualueelle on kielletty. Kiinteistön omistaja vastaa kadulle siirretyn lumen aiheuttamista vahingoista kadun käyttäjille. Lisäksi menettely saattaa aiheuttaa tarpeetonta naapurisovun häiriintymistä.

Siilinjärven kunnan lumenläjityspaikoille saa toimittaa lumia myös yksityisten tonteilta ilman maksua ilman aikarajoituksia. Lumenläjityspaikat sijaitsevat Kirkonkylän osalta Teollisuustien päässä ja Toivala-Vuorela alueella osoitteessa Takojantie 2.

Tieviheralueet

Tieviheralueiden hoidosta tietoa löytyy tästä linkistä tieviheralue.

Kunnan velvollisuudet

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu:

  • rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen sekä sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen
  • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden hoito.

Talvikunnossapitoon kuuluu:

  • lumen, jään ja näkemäesteenä olevien/ kulkemista vaikeuttavien aurausvallien ja lumikasojen poistaminen tiealueelta (ei kiinteistöjen pihaliittymistä)
  • kadun pinnan tasaisena pitäminen
  • liukkauden torjuminen ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen
  • sadevesikaivojen avoinna pitäminen, siten jotta sulamisvedet pääsevät sinne.

Talven kunnossapito urakoitsijat :

Alue 1 (Vesijärvi- Harjamäki) Jyrki Hokkanen
Alue 2 (Räisälä – Pyylampi- Panninniemi) Kunta
Alue 3 (Ahmo- Siilinpää-Vanha Pappila- Kasurila) Siilin Monipalvelut Oy
Alue 4  (Simonsalo-Päivärinne- Leppäkaarre) Jyrki Hokkanen
Alue 5  (keskusta) Siilin Monipalvelut Oy
Alue 6 (Toivala- Vuorela) Koneurakointi Laitinen & Väänänen Oy

Kirkonkylän alueurakkarajat

Toivala-Vuorela alueurakkarajat

Yhteystiedot

kunnossapitotyönjohtaja
Teija Savolainen
044 740 1525

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi