Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuus

Vesihuoltolain mukaan pääsääntö on, että kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin, kun kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesijohtoon tai viemäriin, jos kiinteistön  vesihuoltolaitteistot on rakennettu ennen toiminta-alueen hyväksymistä ja a) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulain laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, b) jätevesien käsittely täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset tai c) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja jätevesien käsittely täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset.

Vapautusta liittämisvelvollisuudesta haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemus pyydetään tekemään oheisella lomakkeella sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakemukseen on liitettävä selvitys tai suunnitelma kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä asemapiirros, josta ilmenee jätevesien käsittelyjärjestelmän sijainti sekä puhdistetun jäteveden purkukohta. Enintään kolme vuotta vanha talousvesitutkimus on oltava hakemuksen liitteenä, jos haetaan vapautusta vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta. Talousvedestä on tutkittava seuraavat parametrit: koliformiset bakteerit, E. coli, enterokokit, nitraatti, nitriitti, kemiallinen hapenkulutus, pH, rauta, mangaani, sähkönjohtavuus, haju ja ulkonäkö.

Hakemus liitteineen voidaan lähettää sähköisen asiointipalvelun sijaan myös sähköpostilla ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi tai postitse Siilinjärven kunta, Ympäristönsuojelu, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Vesihuoltolain mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulain laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi edellytyksenä, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Yhteystiedot

ympäristönsuojelutarkastaja
Anne Mutanen
044 740 1421
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi