Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten (kiven, soran, hiekan, saven ja mullan) ottamiseen on pääsääntöisesti oltava lupa. Lupaa ei tarvita kotitarveottoon eli vähäiseen ottamiseen omaa käyttöä. Kotitarveotosta on kuitenkin ilmoitettava lupaviranomaiselle (Siilinjärven viranomaislautakunta), jos aineksia aiotaan ottaa yli 500 kuutiota.

Rakentamisen yhteydessä voidaan aineksia irrottaa ilman maa-aineslupaa, jos rakennusluvan mukainen toiminta edellyttää sitä.

Maa-aineslain mukaan ottaminen on aina, olipa toiminta luvanvaraista tai ei, järjestettävä mahdollisimman haitattomasti ja aineksia on hyödynnettävä säästeliäästi.

Luvan hakeminen

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.  Lupahakemuksen yksityiskohtainen sisältö löytyy maa-ainesasetuksesta. Hakemukseen on liitettävä muun muassa ottamissuunnitelma, piirustukset ja alueen jälkihoitosuunnitelma. Hakemuksen tekijän on oltava tehtävään pätevä.

Maa-aineslain mukaan lupa ottamiseen on myönnettävä, jos ottamisesta ei aiheudu maa-aineslaissa kiellettyjä haitallisia seurauksia luonnolle, maisemalle tai pohjavedelle. Luvan myöntämisen edellytykset on tarkemmin määritelty maa-aineslaissa.

Luvan maa-ainesten ottamiseen myöntää Siilinjärven viranomaislautakunta. Lupa myönnetään aina määräajaksi, yleensä 10 vuodeksi. Lautakunnassa vireillä olevista hakemuksista ja lupapäätöksen antamisesta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivulla. Lupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 3 kuukautta. Lupahakemuksen käsittelemisestä ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään maksu.

Jos maa-aineksen ottamiseen liittyy kiven louhintaa ja/tai murskausta vähintään 50 päivää, on toiminnalle oltava myös ympäristölupaa. Ympäristölupaa ei kuitenkaan tarvita maarakennustoimintaan liittyvään louhintaan, jos rakentamiseen on muu viranomaisen myöntämä lupa.

Maa-aineslupaa ja ympäristölupaa voi hakea samalla hakemuksella. Hakemuksessa on esitettävä maa-ainesasetuksessa ja ympäristönsuojelulaissa ja –asetuksessa vaaditut tiedot. Hakemukset käsitellään ja ratkaistaan yhdessä ja niistä annetaan yksi päätös. Jos ympäristölupaa on haettava aluehallintovirastolta, ratkaisee se myös maa-aineslupa-asian.

Jos aineksia on tarkoitus ottaa pohjavedenpinnan alapuolelta, voi ottaminen edellyttää myös vesilain mukaista lupaa. Lupaa haetaan Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Tällöin maa-aineslupaa ei saa myöntää ennen vesilain mukaisen lupa-asian ratkaisemista.

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Laajamittainen ottaminen

Jos louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa, on ottamisen vaikutukset arvioitava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain, ns. YVA-lain, mukaisesti. Jos alueella on useampia maa-ainestenottajia, tarkastellaan arviointikynnyksen ylittymistä kokonaisuutena.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on liitettävä lupahakemukseen. Lupaviranomaisen on otettava arviointi huomioon päätöstä tehdessään.

Maa-ainesten ottamisen valvonta

Maa-ainesten ottamista valvoo Siilinjärven viranomaislautakunnan alaisuudessa toimiva ympäristönsuojelutarkastaja. Ottamista valvotaan pääsääntöisesti vuosittaisilla tarkastuskäynneillä, joille kutsutaan toiminnanharjoittaja mukaan. Ympäristönsuojelutarkastaja tekee myös satunnaisia tarkastuksia tarvittaessa. Ottamistoiminnan valvonnasta kunta perii vuosittain maksun.

Luvanhaltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä otetun aineksen määrä ja laatu. Tiedot kerätään sähköiseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään Notto-tietojärjestelmään. Maa-ainesluvan haltija voi ilmoittaa tiedot suoraan Notto-järjestelmään tai kunnan ympäristönsuojeluun. Tietoja käytetään valtakunnalliseen maa-ainesten ottolupien, ottamisen ja sen vaikutusten seurantaan.

Yhteystiedot

Sähköinen asiointipalvelu tai

ympäristönsuojelutarkastaja
Virve Suoaro
044 740 1442

ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi