Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Jätevesilietteet

Saostuskaivoista ja laitepuhdistamojen lietetiloista jätevesiliete poistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, jos kiinteistöä on käytetty vuoden aikana. Saostuskaivojen riittävän tiheällä tyhjentämisellä estetään kiintoaineen joutumisen saostuskaivoista maasuodattamoon tai maahanimeyttämöön. Laitepuhdistamojen riittävällä lietteenpoistolla varmistetaan, että laite toimii asianmukaisesti. Laitepuhdistamoissa on aina noudatettava valmistajan antamia ohjeita.

Umpisäiliöiden on oltava tiiviitä ja niiden täyttymistä tulee seurata. Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa. Fosforinpoistokaivot on myös syytä tarkistaa säännöllisesti ja ne tyhjennetään tarvittaessa.

Jätevesilietteen ja umpisäiliöiden jätevedet saa luovuttaa kuljetettavaksi toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin (Jätekukon alueella rekisterissä olevat lietteiden lietteiden kuljettajat). Hyväksymistä haetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja umpisäiliöiden jätevedet toimitetaan kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan. Siilinjärvellä jätevesiliete toimitetaan ensisijaisesti kunnan vesihuoltolaitoksen Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolle.

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. Nämä tiedot on pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle omassa hallinnassa olevalle pellolle. Lietettä ei saa levittää pohjavesialueella. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloinnilla, termofiilisellä stabiloinnilla tai muulla Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymällä tavalla. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava kirjallisesti lietteen omatoimisesta käsittelystä jätelautakunnalle.

Yhteystiedot

Jynkänniemen jätevedenpuhdistamo
Jysänkoskenniementie 180
017 461 6101

Lisätietoja

ympäristönsuojelupäällikkö
Matti Nousiainen
044 740 1422
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi

Hakemukset jätehuoltorekisteriin

Pohjois-Savon ELY-keskus
ympäristöylitarkastaja
Lea Koponen
0295 026 812
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi