Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Hulevesimaksut

Tekninen lautakunta on käsitellyt huleveden maksuperusteitä sekä taksoja kokouksessaan 29.4.2020.
(Tekltk 29.4.2020 § 20 )

Hulevesimaksun määräytymisen perusteet sisältävä taksa on annettu maan­käyt­tö- ja rakennuslain 103 n §:n perusteella. Hulevesimaksun määräytymisen pe­rus­teis­ta määrätään hulevesitaksassa. Kiin­teis­tön hulevesimaksu määrätään tä­män taksan perusteella. Taksaa sovelletaan Siilinjärven kunnan hu­le­ve­si­jär­jes­tel­män vaikutusalueella kä­sit­täen kunnan asemakaava-alueet ja asemakaavan ul­ko­puo­li­set alueet, joista joh­tuu hulevesiä kunnan järjestelmään tai kunta on ra­ken­ta­nut alueelle hu­le­vesiverk­ko/-jär­jes­tel­mää.

Hulevesimaksun tasapuoliseksi aiheuttamisperusteiseksi jakamiseksi on taksa jaoteltu kiinteistön käyttötarkoituksen sekä koon mukaisesti ja niiden mukaan on määritelty hulevesien johtumiskertoimet (yksiköt). Johtumiskertoimien mukaan määräytyy kiinteistön maksu.

Laskukaava kiinteistön maksulle on = X × K × V , jossa

  • X on hulevesimaksun yksikköhinta (€/v)
  • K on kerroin, jolla otetaan huomioon kiinteistötyyppi/-käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala
  • V on vähennys-/korotuskerroin

Yksittäisen omakotitalon kerroin K on = 1 ja siitä käyttötarkoituksen ja kiinteistön koon mukaisesti johtumiskerroin (yksiköt) nousee.

Käyttötarkoituksilla erotellaan ja verrataan hulevesien kerääntymistä ja kul­keu­tu­mis­ta. Kerrostalokiinteistöjen katoilta ja pihoilta johtuu enemmän ja nopeammin ve­siä kuin pientaloista. Samoin teollisuustonteilta enemmän ja nopeammin kuin ker­ros- ja rivitaloilta. Näistä syistä käyttötarkoitusluokkia on esitetty käyttöön kol­me:

  • Omakotitalokiinteistöt, 1-2 paritaloa käsittävät kiinteistöt, rakentamattomat kiin­teis­töt, yleishyödyllisessä käytössä olevat kiinteistöt, esim. koulut, päi­vä­ko­dit, sai­raa­lat, kirkot, museot yms., Useamman käyttötarkoituksen kiin­teis­töt tai muut epä­sel­vät tapaukset, joissa rakennusoikeutta on käytetty 300 ker­ros­alaneliö­met­riä tai alle.
  • Rivi-/ ketjutalo-ja kerrostalokiinteistöt, kiinteistöt, joissa useita omakoti- tai pa­ri­ta­lo­ja samalla tontilla, useamman käyttötarkoituksen kiinteistöt tai muut epä­sel­vät tapaukset, joissa rakennusoikeutta on käytetty yli 300 ker­ros­alaneliö­met­riä mut­ta alle 2000 krs.m2. Rakennusoikeutta käytetään vain käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mää­rit­tä­mi­seen. Tämän jälkeen maksun suuruus mää­ri­tel­lään kiinteistön koon mu­kaan maksutaulukosta.
  • Teollisuuskiinteistöt, liikerakennuskiinteistöt, pysäköintikiinteistöt (sis. lii­ke­ra­ken­nuk­set. toimistorakennukset, liikenteen rakennukset, hoitoalan ra­ken­nuk­set, ko­koon­tu­mis­ra­ken­nuk­set, opetusrakennukset, va­ras­to­ra­ken­nuk­set, pe­las­tus­laitoksen rakennukset, maatalousrakennukset, teol­li­suus­ra­ken­nuk­set)

Jos kiinteistön kerrosalasta suurin osa on asuinrakennuksia, tarkennetaan käyt­tö­tar­koi­tus­luok­kaa seuraavassa järjestyksessä:

  • käyttötarkoitukseksi määritetään asuinkerrostalo, jos kiinteistöllä sijaitsee yk­si­kin asuinkerrostalo
  • käyttötarkoitukseksi määritetään omakotitalo/paritalo, jos kiinteistöllä ei si­jait­se asuinkerrostaloja eikä rivitaloja, mutta sijaitsee yksikin omakoti- tai pa­ri­ta­lo.

Kaavayksikön käyttötarkoitus tulkitaan tontin tosiasiallisen käytön mukaan, ei to­teu­tu­mat­to­man asemakaavan käyttötarkoituksen mukaan, esim. teol­li­suus­kort­te­lis­sa saattaa sijaita omakotitaloja. Tällaisten kaavayksiköiden kohdalla voidaan käyt­tää tapauskohtaista harkintaa maksun määräytymisessä.

Taksan tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi myös kiinteistön pinta-ala vai­kut­taa huleveden määrään, sitä kautta johtumiskertoimeen ja maksun suuruuteen.

Siilinjärven kunnan hulevesimaksut