Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Liittyminen kunnan hulevesijärjestelmään

Kiinteistön hulevesien hallinta ja rajakohtalausunto

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta.

Toimenpide- ja rakennuslupahakemuksissa kiinteistön on esitettävä hulevesien (salaoja-, pinta- ja kattovedet) hallinta: miten ja minne vedet johdetaan/on johdettu (kunnan järjestelmään tai osoitettava muu vesien hoitamistapa). Kiinteistön ajoliittymästä ei saa johtaa pintavesiä katualueelle. Kiinteistö ei myöskään saa johtaa hulevesiä katuojaan tai puistoon ilman Siilinjärven kunnan kuntatekniikan toimialueen suostumusta.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on ensisijaisesti pyrittävä hoitamaan hulevedet kiinteistön alueella (imeytys). Ellei tämä ole mahdollista, tulee ne johtaa kunnan hulevesijärjestelmään huleveden rajakohtalausunnon (MRL §103 g) mukaisesti. Rajakohtalausunto tarvitaan kiinteistön esim. LVI-suunnittelua ja toteutusta varten. Rajakohtalausunnossa kunta määrittää kiinteistölle mm. liitoskohdan (rajakohta) sijainnin, liitoskorkeuden, padotuskorkeuden ja tonttiviemärin putkikoon sekä mahdolliset kiinteistön hulevesien johtamista koskevat määräykset.
Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön hulevesijärjestelmästä sekä siihen kuuluvista laitteistoista ja rakenteista rajakohtaan saakka.

Huleveden rajakohtalausunto tilataan lomakkeella  kuntatekniikan suunnittelusta sähköpostitse: kuntatekniikka.suunnittelu@siilinjarvi.fi.

Rajakohtalausunnon tilaaja voi esittää liitoskohtatoiveen lausuntotilauksen yhteydessä. Lähtökohtaisesti jokaisella kiinteistöllä on yksi hulevesiliittymä.

Huleveden rajakohtalausunto ja hulevesisuunnitelma on liitettävä mahdollisen toimenpide-/rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Rajakohtalausunto kannattaa tilata hyvissä ajoin. Rajakohtalausuntojen valmistelussa saattaa ajoittain olla ruuhkaa varsinkin keväisin, kun rakentaminen vilkastuu. Loma-aikoina voi hakemusten käsittelyissä esiintyä viivettä.
Rajakohtalausunto pyritään toimittamaan hakijalle 2 viikon aikana tilauksesta.

Vapautus liittymisvelvollisuudesta kunnan hulevesijärjestelmään

Siilinjärven kunnan kuntatekniikan toimialue voi hakemuksesta myöntää vapautuksen velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, jos kiinteistön omistaja tai haltija huolehtii hulevesien hallinnasta asianmukaisesti muilla toimenpiteillä (MRL §103 f). Vapautusta haetaan oheisella lomakkeella (Ohje lomakkeen täyttämiseen täyttämisestä).

Kiinteistön tulee hakemuksessa esittää suunnitelma asiasta. Suunnitelman liitteenä todistus, että maaperä on imeyttämiseen soveliasta (esim. pohjatutkimuslausunto).

Siilinjärven Kirkonkylän alueella on paljon pohjavesialueita. Pohjavesialueella ns. puhtaat hulevedet (kattosadevedet ja perustusten kuivatusvedet) on yleensä mahdollista imeyttää myös kiinteistöllä, mutta pysäköintialueet tulee päällystää ja hulevedet tulee johtaa öljynerotuskaivon kautta kunnan hulevesijärjestelmään. Määräys ei koske pientalokiinteistöjä.

Hakemus tulee toimittaa sähköpostitse: kuntatekniikka.suunnittelu@siilinjarvi.fi.

Huleveden tonttiliittymän rakentaminen

Katujen uudisrakentamisen yhteydessä kunta rakentaa kiinteistöille hulevesiliittymävaraukset. Kiinteistöjen omissa hankkeissa (ns. jälkiliittymissä), kunta rakentaa liittymät kiinteistön läheisyyteen.

Liittymän rakentamisen tilaus kannattaa tehdä ajoissa. Liittymien teossa, etenkin keväisin, on kiireistä. Liittymän tilaus tulee tehdä osoitteeseen: tekniset@siilinjarvi.fi.

Tilausta varten tulee olla ensin tehtynä rajakohtalausunto (kts. yllä!).

Maksut ja sopimukset

Kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämisestä kunnan hulevesijärjestelmään ei tehdä erillistä liittymissopimusta, liittymisestä ei peritä erillistä liittymismaksua eikä huleveden tonttiliittymän rakentamisesta peritä rakentamismaksua.

Kunnan hulevesijärjestelmästä aiheutuvat kustannukset katetaan vuosittain hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöiltä perittävällä hulevesimaksulla.

Yleiset hulevesiohjeet ja määräykset kiinteistöille

  • Hulevedet on hallittava kiinteistön alueella niin, etteivät ne aiheuta haittaa, vaaraa tai vahinkoa omalle tai muille kiinteistöille tai ympäristölle.
  • Kiinteistön omistajan tai haltijan tulee vahinkojen välttämiseksi suojata huleveden padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäröidyt tilansa varustamalla kiinteistön hulevesijärjestelmä takaisinvirtauksen estävällä itsestään toimivalla padotusventtiilillä. Kiinteistön omistajan tai haltijan tulee huoltaa padotusventtiili riittävän usein.
  • Kiinteistön hulevesijärjestelmä on varustettava lietepesällisellä kokoojakaivolla (perusvesikaivo), johon kiinteistön perustusten kuivatusvesien (salaojien) ja hulevesiviemärien vedet (myös mahdollinen paineviemäri) on koottava ennen niiden johtamista kunnan hulevesijärjestelmään.
  • Kiinteistön hulevesien hallintarakenteita ei ilman kunnan suostumusta saa sijoittaa ja rakentaa katu- tai muulle yleiselle alueelle.
  • Kiinteistön hulevesiä ei saa johtaa katualueelle. Vedet on otettava kiinni ennen kiinteistön rajaa.
  • Kiinteistön velvollisuutena on pitää viereinen katuoja toiminnallisessa kunnossa
  • Kiinteistön omistaja vastaa ajoneuvoliittymän hulevesirummun rakentamisesta ja kunnossapidosta
  • Kiinteistön hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.
  • hulevesijärjestelmän tai perustusten kuivatusjärjestelmän rakentamisen tai saneerauksen luvanvaraisuus on aina varmistettava rakennusvalvonnasta.
  • Rakennustyömaalta ei saa laskea suoraan vesistöön, ojaan tai hulevesiviemäriverkostoon runsaasti kiintoainetta, lietettä tai haitallisia aineita sisältäviä hulevesiä.

Yhteystiedot

kuntatekniikan suunnittelija
Aleksi Vauhkonen
044 740 1530

maanrakennus- ja verkostomestari
Sari Koponen
044 740 1518

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi