Takaisin etusivulle

Liittyminen kunnan hulevesijärjestelmään

Huleveden rajakohtalausunto

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään huleveden rajakohtalausunnon mukaisesti, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä. Mikäli hulevedet imeytetään, on siitä oltava lupa Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranmaiselta (vapautus velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kaupungin hulevesijärjestelmään).

Rajakohtalausunto tarvitaan kiinteistön LVI-suunnittelua varten. Rajakohtalausunnossa kunta määrittää kiinteistölle mm. liitoskohdan (rajakohta) sijainnin, liitoskorkeuden, padotuskorkeuden ja tonttiviemärin putkikoon sekä mahdolliset kiinteistön hulevesien johtamista koskevat määräykset. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön hulevesijärjestelmästä sekä siihen kuuluvista laitteistoista ja rakenteista rajakohtaan saakka.

Huleveden rajakohtalausunto tilataan kuntatekniikan suunnittelusta sähköisesti e-lomakkeella tai sähköpostitse mika.kokko(at)siilinjarvi.fi. Rajakohtalausunnon tilaaja voi esittää liitoskohtatoiveen lausuntotilauksen yhteydessä. Lähtökohtaisesti jokaisella kiinteistöllä on yksi hulevesiliittymä.

Rajakohtalausunto kannattaa tilata hyvissä ajoin. Rajakohtalausuntojen valmistelussa saattaa ajoittain olla ruuhkaa varsinkin keväisin, kun rakentaminen vilkastuu. Rajakohtalausunto pyritään toimittamaan asiakkaalle 2 viikon aikana tilauksesta.

Huleveden tonttiliittymän rakentaminen

Kunta rakentaa hulevesiliittymän yleisellä alueella tontin rajan läheisyyteen, josta eteenpäin rakentamisesta vastaa kiinteistö. Kiinteistöjen hulevesiliittymät rakennetaan uusille alueille valmiiksi katujen rakentamisen yhteydessä. Katujen saneerauksen yhteydessä rakennetaan kaikille kiinteistöille puuttuvat hulevesiliittymät.

Mikäli kiinteistön hulevesiliittymää ei ole vielä rakennettu tai se tarvitsee muutostöitä, tilataan liittymän rakentamistyö riittävän aikaisin kuntatekniikan verkostomestarilta puhelimitse 044 740 1518. Tonttiliittymät rakennetaan tilausjärjestyksessä ja kesäaikaan työjono voi olla useita viikkoja.

Maksut ja sopimukset

Kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämisestä kunnan hulevesijärjestelmään ei tehdä erillistä liittymissopimusta. Kunnan hulevesijärjestelmään liittymisestä ei peritä erillistä liittymismaksua eikä huleveden tonttiliittymän rakentamisesta peritä rakentamismaksua. Kunnan hulevesijärjestelmästä aiheutuvat kustannukset katetaan vuosittain perittävällä hulevesimaksulla.

Huomioitavaa

Hulevedet on hallittava kiinteistön alueella niin, etteivät ne aiheuta haittaa, vaaraa tai vahinkoa omalle tai muille kiinteistöille tai ympäristölle.

Kiinteistön omistajan tai haltijan tulee suojata huleveden padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäröidyt tilansa varustamalla kiinteistön hulevesijärjestelmä takaisinvirtauksen estävällä itsestään toimivalla padotusventtiilillä vahinkojen välttämiseksi. Kiinteistön omistajan tai haltijan tulee huoltaa padotusventtiili riittävän usein.

Kiinteistön hulevesijärjestelmä on varustettava lietepesällisellä kokoojakaivolla (perusvesikaivo), johon kiinteistön perustusten kuivatusvesien (salaojien) ja
hulevesiviemärien vedet (myös mahdollinen paineviemäri) on koottava ennen niiden johtamista kunnan hulevesijärjestelmään.

Kiinteistön hulevesien hallintarakenteita ei ilman lupaa saa sijoittaa katu- tai muulle yleiselle alueelle.

Kiinteistön hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Ennen kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämistä kunnan hulevesijärjestelmään tulee kiinteistön LVI-asemapiirustus toimittaa pdf-muodossa osoitteeseen mika.kokko(at)siilinjarvi.fi.

Kiinteistön hulevesijärjestelmän tai perustusten kuivatusjärjestelmän rakentamisen tai saneerauksen luvanvaraisuus on aina varmistettava rakennusvalvonnasta. Huleveden rajakohtalausunto on liitettävä rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Rakennustyömaalta ei saa laskea suoraan vesistöön, ojaan tai hulevesiviemäriverkostoon runsaasti kiintoainetta, lietettä tai haitallisia aineita sisältäviä hulevesiä.

Vapautus liittymisvelvollisuudesta kunnan hulevesijärjestelmään

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelupalvelut voi hakemuksesta myöntää vapautuksen velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kaupungin hulevesijärjestelmään, jos kiinteistön omistaja tai haltija huolehtii hulevesien hallinnasta asianmukaisesti muilla toimenpiteillä.