Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ympäristönsuojelun ohjelmat ja suunnitelmat

Ympäristönsuojelussa on lakiin perustuen laadittava valvontasuunnitelma ja -ohjelma. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma koskee muun muassa yli 100 000 asukkaan väestökeskittymistä, joita asukastiheytensä perusteella voidaan pitää kaupunkimaisina alueina, ja yleisiä teitä, joiden liikennemäärä vuodessa on yli kolme miljoonaa ajoneuvoa. Kunta voi joutua laatimaan ilmanlaadun turvaamiseksi ilmansuojelusuunnitelman tahi lyhyen aikavälin toimintasuunnitelman.

Vesienhoitolain mukaan kunta voi laatia suojelusuunnitelman sellaisille pohjavesialueille, joihin kohdistuu pohjaveden tilaan merkittävästi vaikuttavaa toimintaa tai jossa vesienhoitolain mukaiset ympäristötavoitteet sitä edellyttävät. Siilinjärven kunta on laatinut pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat kaikille kunnan alueella sijaitseville pohjavesialueille.

Vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta säädetään vesienhoitolaissa. Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä, joissakin tapauksissa vuoteen 2021 tai 2027 mennessä. Samalla vesien tila ei saa myöskään heiketä. Vesienhoitosuunnitelmat laativat ELY-keskukset.