Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Maankäytön hulevesien hallinnan aluekohtaiset periaatteet Kuopion ja Siilinjärven alueilla -hanke sai ympäristöministeriön rahoituksen

31.5.2023

Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta ovat käynnistäneet hankkeen, jossa keskitytään maankäytön hulevesien hallinnan aluekohtaisiin periaatteisiin Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Hankkeen tavoitteena on vesipuitedirektiivin vaatiman vesistöjen hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan saavuttamisen askelmerkkien luominen hulevesien osalta. Hankkeessa kartoitetaan Kuopion ja Siilinjärven kunnan alueella syntyvän huleveden määrä ja laatu sekä sen mahdolliset hallintamenetelmät, jotta vesistöihin johtuvan huleveden määrää ja laatua pystytään parantamaan.

Hankkeen lopputuloksena saadaan alueelliset hulevesien hallinnan suositukset, joilla haitallisia vesistövaikutuksia vähennetään niillä valuma-alueella, joissa siihen on tarvetta. Tuloksia on mahdollista hyödyntää muun muassa kaavoituksen yhteydessä.

Hankkeessa kootaan ja päivitetään hulevesien luonnonmukaisten hallinnan menetelmät -suunnitteluohje olemassa olevien selvitysten pohjalta. Hankkeen yhtenä tuotoksena on menettelytapaohje hulevesien laadullisen mallin tekemiseksi. Suunnittelu- ja menettelytapaohjetta voi hyödyntää muutkin kaupungit tai kunnat.

Hankkeessa lisätään keskustelua ja työskennellään yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden ja sidosryhmien kanssa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Hankkeessa laaditaan yleis- ja asemakaavatasolle paletti hulevesimääräyksistä, joilla hulevesien hallinta edesauttaa vesipuitedirektiivin mukaista vesistöjen tilan parantamista vähentämällä tai minimoimalla vesistöön kohdistuvan ulkoisen kuormituksen määrää. Hankkeessa saadaan mallikuva ja ohjeistus rakennuslupavaiheessa olevalle kiinteistökohtaiselle hulevesien johtamis- ja käsittelysuunnitelmalle.

Hankkeen kustannusarvio on 150 300 euroa. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 120 240 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Siilinjärven kunta on hankkeen osarahoittajana.

Lisätietoja:
Minna Taskinen, suunnitteluinsinööri, Kuopion kaupunki, 044 718 5301, minna-leena.taskinen(at)kuopio.fi
Ari Kainulainen, tekninen johtaja, Siilinjärven kunta, 044 740 1501, ari.kainulainen(at)siilinjarvi.fi