Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Varautuminen mahdolliseen sähköpulaan ja sen aiheuttamiin sähkökatkoihin tulevana talvikautena sekä näiden vaikutukset vesihuoltopalveluihin

1.11.2022

Kuopion Vesi Oy:n toiminta-alueella on kaikkiaan yli 120 000 vedenkäyttäjää, ja Kuopion Vesi Oy huolehtii vesihuoltopalveluiden tuottamisesta ja teknisistä ratkaisuista suuressa
osaa Kuopiota sekä Siilinjärveä. Varautuminen ja sen kehittäminen ovat tärkeä osa Kuopion Veden toimintaa. Kuopion Vesi Oy:n on vesihuoltolaitoksena ja yhteiskunnan toiminnan
kannalta kriittisenä toimijana kyettävä ennalta ehkäisemään uhkia ja reagoimaan nopeasti sekä tehokkaasti erilaisiin uhkiin, joita toiminnassa ja toimintaympäristössä esiintyy.

Tulevan talvikautena sähkön saatavuuteen liittyy useita epävarmuustekijöitä ja sähkönkulutusta voidaan joutua jopa rajoittamaan. Paikalliset sähköverkkoyhtiöt toteuttavat mahdolliset sähkönkäyttöön liittyvät rajoitustoimenpiteet alueittain kiertävinä sähkökatkoina. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot, kuten vesihuolto, pyritään mahdollisuuksien mukaan rajaamaan näiden sähkökatkojen ulkopuolelle, mutta sähkökatkotilanteilla voi ennakkoon tehdyistä varautumistoimenpiteistä huolimatta olla vaikutuksia vesihuoltopalveluihin. Valtakunnallista ja alueellista tiedottamista sähkönjakelun tilanteesta on syytä seurata tulevana talvikautena. Ajantasaista ja kattavaa tietoa sähköpulasta löytyy esimerkiksi kantaverkkoyhtiö Fingridin verkkosivuilta (www.fingrid.fi).

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa?

Sähköä tarvitaan vesihuollossa useisiin toimintoihin; puhtaan veden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyssä ja veden pumppaamisessa vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoimaisesti kiinteistöistä viemäriin, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkoston kautta jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös sähköä. Sähköä kuluu myös tehokkaaseen jätevedenkäsittelyyn.

Kuinka sähkökatkot voivat vaikuttaa Kuopion Veden vesihuoltopalveluihin ja miten niihin hyvä varautua?

Kuopion Vesi on varautunut vesihuoltopalveluissaan kattavasti sähkökatkoihin. Puhtaan veden käsittelyssä ja talousveden pumppauksessa on käytössä varavoimaa, jonka avulla talousveden toimitusta jatkuu pääsääntöisesti lyhyiden katkojen ajan häiriöittä.

Sähkökatkot, kuten muutkin ennakoimattomat häiriötilanteet voivat kuitenkin vaikuttaa verkostoveden paineeseen tai jopa keskeyttää talousveden tulon joillakin alueilla. Sähkökatkojen aiheuttamat paineenvaihtelut voivat myös lisätä riskiä verkostoveden laatuhäiriöille. Vesijohtovettä on kuitenkin turvallista juoda sähkökatkojenkin aikana, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta.

Jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja puhdistusprosessit on varmistettu myös laajalti varavoimalla. Jäteveden johtaminen viemäriverkostossa jätevedenpuhdistukseen tarvitsee kuitenkin paikoin pumppausta ja jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteissa ylittyisi ja johtaisi jäteveden ylivuotoihin pumppaamoilla tai viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää pyrkiä välttämään sähkökatkojen aikana tarpeetonta vedenkulutusta (esim. wc:n vetäminen, suihkussa käynti, kylpy tai tiskaaminen), vaikka puhtaan veden toimitus jatkuisi normaalisti.

Mikäli sähkökatkoista aiheutuu tehdyistä varautumistoimenpiteistä huolimatta laajempia häiriöitä vedenjakeluun tai vesihuoltoon, tiedottaa Kuopion Vesi asiakkaitaan häiriötiedottein verkkosivuilla ja Facebookissa sekä tekstiviestipalvelun kautta palveluun käyttäjiksi rekisteröityneille. Tekstiviestipalvelun käyttäjäksi voi rekisteröityä Kuopion Veden verkkosivuilla (www.kuopionvesi.fi).

Sähkökatkojen vaikutukset kotitalouksille ja kiinteistöjen omiin vesihuoltojärjestelmiin

Kiinteistöjen omien vesihuoltojärjestelmien toiminta sähkökatkotilanteissa on syytä tuntea ja tarkistaa aina ennakkoon. Sähkökatkot voivat vaikuttaa verkostoveden paineeseen erityisesti kiinteistöillä, joilla on käytössä kiinteistökohtaisia paineenkorotusjärjestelmiä. Mikäli kiinteistöillä on kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen sähkökatkotilanteessa aiheuttaa myös nopeasti viemärin tulvimisen. Kiinteistöillä on syytä pyrkiä välttämään sähkökatkojen aikana tarpeetonta vedenkulutusta, vaikka puhtaan veden toimitus jatkuisi normaalisti.

Talvikaudella on myös hyvä huomioida ja varmistaa kiinteistöjen vesijohtojen ja -mittarien sekä mittaritilojen asianmukainen suojaus myös mahdollisissa sähkökatkotilanteissa.

Sähkökatkoihin, kuten muihinkin ennakoimattomiin häiriötilanteisiin on jokaisen kotitalouden hyvä varautua aina osana normaalia kotivaraa. Varastossa kannattaa pitää puhdasta juomavettä jatkuvasti muutaman päivän tarpeeseen (6-10 l/hlö), sekä varata myös puhtaita ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Lisätietoa kotitalouksille kotivarasta sekä varautumisesta sähkökatkoihin löytyy esimerkiksi viranomaisten ja järjestöjen laatimasta varautumissuosituksesta kotitalouksille (www.72tuntia.fi) tai Puolustusministeriön ”Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin” -oppaasta.

Sähkökatkojen vaikutukset yritystoimijoiden ja palvelutuottajien vesihuoltopalveluihin

Vesihuoltolaitoksen on mahdotonta arvioida sähkökatkojen tai muiden ennakoimattomien häiriötilanteiden yksityiskohtaisia vaikutuksia yritystoimijoiden ja palvelutuottajien sisäiseen
toimintaan ja vesihuollon järjestelmiin. Osana yritystoimijoiden ja palvelutuottajien omaa varautumista on syytä huomioida sähkönjakeluun ja vesihuoltoon liittyvät häiriötilanteet ja ennakoida sekä arvioida niiden vaikutuksia omaan toimintaan ja suunnitella mahdolliset poikkeusjärjestelyt ennalta.