Takaisin etusivulle

Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

 • sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualuetta koskevien lakien toimielimille määräämistä tehtävistä
 • palvelujen järjestämisessä noudatettavien yleisten perusteiden ja ohjeiden antamisesta
 • kunnan päätettävissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista palvelumaksuista ja niiden perusteista
 • ulos myytävien palvelujen laskutusperusteista
 • palveluiden kilpailutuksesta ja palveluntuottajan valitsemisesta silloin, kun muu taho ei asiasta päätä
 • avustusten myöntämisestä tehtäväalueellaan toimiville järjestöille
 • palvelusetelin myöntämisen perusteista ja tuottajien valinnasta
 • valtion eri lakien ja asetusten perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöön osoitettujen määrärahojen käyttämisestä
 • potilas- ja sosiaaliasiamiestehtävien järjestämisestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää

 • sosiaalihuoltolain 45 §:ään perustuvien muutoksenhakuasioiden ratkaisemisesta
 • tahdonvastaiseen huoltoon liittyvien asioiden ratkaisemisesta lukuun ottamatta lastensuojelulain mukaisia tahdonvastaisia päätöksiä
 • kunnan edustamisesta, sen oikeuksien valvomisesta ja puhevallan käyttämisestä sosiaalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa sekä sopimusten ja muiden oikeustoimien tekemisestä näissä asioissa.

Em. lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto toimii tartuntatautilain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017–2021

 varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen
Konttinen Heikki, puheenjohtaja (kesk.)
Konttilantie 100, 71890 Hamula
heikki.konttinen@dnainternet.net
Pakarinen Tuija (kesk.)
Hassinen Raija, varapuheenjohtaja (vas.)
Siikakuja 3, 71800 Siilinjärvi
raija.hassinen@gmail.com
044 300 4327
Jääskeläinen Rauno (vas.)
Haaranen Ari (vihr.)
ari.haaranen@gmail.com
040 595 4826
Niskanen Tuula (vihr.)
Tammirannantie 11 A 12, 70910 Vuorela
tuulaniskanenkv2017@gmail.com
050 494 9595
Hilden Mila (sd.) Hynynen Anniina (sd.)
Honkarannantie 6 D 24,
71850 Leppäkaarre
anniinahynynen@hotmail.com
044 011 8181
Salmela Veikko (kesk.) 10.12.2019 alkaen Utriainen Eero (kesk.) 10.12.2019 alkaen (Veikko Salmela 9.12.2019 saakka)
Jäykkä Raimo (ps.) Halonen Marko (ps.)
Kiiski Pekka (kd.) Kainulainen Henna (kd.)
henna.kainu@gmail.com
Korhonen Leena (kok.)
Kiertotie 15, 71800 Siilinjärvi
leenakorho@gmail.com
050 360 1095
Repo Esko (kok.)
Pitkänen Katja (sd.) Tuppurainen Tiina (sd.)

Sosiaali- ja teveyslautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus:

 • kunnanhallituksen puheenjohtajalla
 • kunnanhallituksen edustajalla
 • kunnanjohtajalla
 • nuorisovaltuuston edustajalla
 • vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalla
 • hoiva- ja vanhuspalvelujohtajalla
 • johtavalla lääkärillä
 • sosiaali- ja perhepalvelujohtajalla

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston kokoonpano toimikaudella 2017–2021

 varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen
 Konttinen Heikki, puheenjohtaja (kesk.)  Kiiski Pekka (kd.)
 Hassinen Raija, varapuheenjohtaja (vas.)  Korhonen Leena (kok.)
 Hilden Mila (sd.)  Pitkänen Katja (sd.)

Esittelijä

sosiaali- ja terveysjohtaja
Kati Kantanen
044 740 1951
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Pöytäkirjanpitäjä/sihteeri

toimistosihteeri
Pirkko Martikainen
044 740 2266
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta tai Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
PL 5
71801 Siilinjärvi
puh. 017 401 111
faksi 017 401 132
kirjaamo@siilinjarvi.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu) ja ne ovat luettavissa kohdassa “Esityslistat ja pöytäkirjat”.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksessa ellei kokouksessa toisin päätetä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja -jaoston tarkastetut pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen seuraavana arkipäivänä nähtävänä yleisessä tietoverkossa Siilinjärven kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa tarkemmin säädetään.

Kokousajankohdat

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Vuoden 2020 kokoukset
 peruttu to 23.1. kokous
to 20.2. kello 16:30, seminaari kello 18:00
to 12.3. kello 16:30
to 23.4. kello 16:30
to 28.5. kello 16:30
to 27.8. kello 16:30
to 24.9. kello 16:30
to 22.10. kello 16:30
to 17.12. kello 16:30

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston kokoukset pidetään sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäivinä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousten päättymisen jälkeen.