Avainsana: Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Vesilupa

Vesilain mukaisen luvan tarve on arvioitava aina sellaisen vesitaloushankkeen yhteydessä, joka muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä...

Muut ilmoitukset

Ympäristönsuojelulain mukaan eräistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat ...

Lannan levitys ja patterointi

Niraattiasetuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan sekä eräiden muiden lannoitteiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä...

Meluilmoitus

Tilapäisestä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tapahtumasta tai toimepiteestä on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan...

Rekisteröinti-ilmoitukset

Suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista sekä kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia...

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen Maa-ainesten (kiven, soran, hiekan, saven ja mullan) ottamiseen on pääsääntöisesti oltava lupa. Lupaa ei tarvita kotitarveottoon eli vähäiseen ottamiseen omaa...

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa.  Ympäristöluvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa...

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan luvanvaraisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa. Maa-ainesten oton luvanvaraisuudesta säädetään...